Start met interactief proces

Het financieren van sport- en beweegbeleid raakt diverse beleidsterreinen en ook bij de uitvoering van sport- en beweegprojecten zijn verschillende doelgroepen en partners betrokken. De bijdrage van deze partners bij het ontwikkelen van nieuwe financieringsvormen is van groot belang. Het gaat immers vaak over het financieren van de inspanningen van deze partners.

Zorg daarom dat betrokken en gewenste partijen (zowel intern als extern) in een vroegtijdig stadium verbonden worden aan het ontwikkelproces. Hiermee creëert de gemeente niet alleen betrokkenheid en draagvlak, maar genereert ook input en oplossingen voor de ambities, gewenste resultaten en activiteiten.

Een interactief proces is geen stap in het proces, maar iets dat tijdens het gehele proces continu aandacht zou moeten krijgen.

Verenigingen in De Fryske Marren denken mee over bezuinigingen

De gemeente De Fryske Marren staat voor een bezuinigingsopdracht rond het beheer en onderhoud van buitensportaccommodaties. Om deze opdracht te kunnen uitvoeren heeft ze mogelijke maatregelen geïnventariseerd. De resultaten van deze inventarisatie laten zeven maatregelen zien die samen zouden zorgen voor de gewenste bezuiniging. B&W heeft de maatregelen gepresenteerd aan de raad en op een interactieve manier besproken. Vervolgens zijn per dorpskern sessies gehouden met de betrokken sportverenigingen om ideeën en input te genereren voor de te treffen maatregelen.

Terug naar boven
 

Creëer draagvlak

Het creëren van draagvlak is geen kwestie van een enkele actie, maar vraagt om continue aandacht. Dit betekent dat de gemeente vooraf goed moet bedenken in welke fase ze welke partijen erbij betrekt en op welke wijze ze de input verzamelt en terugkoppelt.

Het creëren en behouden van draagvlak is van idee tot en met de uitvoering van groot belang. In de verschillende stappen besteden we daarom ook aandacht aan het betrekken van partijen en daarmee het creëren van draagvlak.

 

Tips:

  • Denk na over de communicatie met het veld.
  • Zorg dat het veld constant op de hoogte is van de activiteiten van de gemeente.
  • Raadpleeg het veld vooraf bij het nemen van beslissingen.
  • Maak duidelijk wat de reden is van het vernieuwen van het financieringsbeleid.
  • Wees transparant, ook als het een bezuiniging betreft.

 

Binnen de ambtelijke organisatie is het zeker zo belangrijk om draagvlak te creëren. De financiering van sport en bewegen is namelijk al lang niet meer bij één afdeling ondergebracht. Verschillende beleidsterreinen zullen betrokken zijn en als er verschillende opvattingen bestaan over de richting van het beleid of over het proces, dan kan dat voor problemen zorgen.

Let op! Het komt het proces niet ten goede als het veld merkt dat intern geen overeenstemming is bereikt over de manier waarop de financiering van sport en bewegen tot stand komt of over de koers van het nieuwe beleid.

 

Tips:

  • Formeer een interne projectgroep met medewerkers vanuit verschillende beleidsterreinen die ‘kartrekker’ is van het proces.
  • Denk aan juridische kennis die onontbeerlijk is bij het opstellen van verordeningen.
  • Stel een projectleider aan die als centraal aanspreekpunt kan fungeren en de voortgang van het proces bewaakt.

 

Naast ambtelijk draagvlak is het politieke draagvlak van groot belang. Als de ambtelijke organisatie iets anders wil dan het college van B&W of de raad, zullen ambtelijke voorstellen niet worden aangenomen en moet het werk opnieuw worden gedaan. Hierbij is de rol van wethouders van groot belang. Deze moeten op één lijn zitten met de ambtelijke organisatie en moeten ook in staat zijn voorstellen over het nieuwe beleid in het college en vervolgens de raad te ‘verkopen’. Het is bovendien van belang dat de wethouders een goede relatie onderhouden met de betrokken organisaties.

Terug naar boven
 

Wees creatief in het financieren van sport en bewegen

De maatschappelijke meerwaarde van sport wordt vandaag de dag steeds meer erkend. Sport draagt onder meer bij aan een gezond leven, sociale cohesie, integratie en gelijke kansen in de samenleving. Alle verschillende effecten van sport en bewegen vind je terug in het Human Capital Model. Toch wordt bij de financiering van bijvoorbeeld projecten gericht op het tegengaan van overgewicht, of het inrichten van de openbare ruimte met sportieve oplossingen, nog vaak vanuit één beleidsterrein het initiatief genomen, namelijk de sport. Dit, terwijl meestal meerdere beleidsterreinen betrokken zijn bij de uitvoering van deze projecten, zoals sport, gezondheid, welzijn, onderwijs en ruimtelijke ordening.

Hetzelfde geldt voor projecten gericht op sport en welzijn, sport en armoedebestrijding en sport en re-integratie. Wees creatief en kijk op welke manier sport (structureel) kan worden opgenomen in de begroting van andere beleidsterreinen. Dat kan bijvoorbeeld door thematisch te werk te gaan. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wordt vaak gefinancierd door het sociaal domein, onder het thema armoede.

 
Terug naar inleiding stappenplan

Door naar stap 1: uitgangspunten