Stap 8 - De nieuwe financiering in de praktijk brengen

Tijdens de uitvoering van de nieuwe vormen van financiering wordt duidelijk hoe het nieuwe beleid werkt. Foutjes komen aan het licht en er doen zich onvoorziene zaken voor.

De uitvoering is in feite geen onderdeel meer van het proces om te komen tot nieuwe vormen van financiering, maar het is wel belangrijk om te zien welke uitwerking één en ander heeft en hoe het in de praktijk, zowel intern als extern, ervaren wordt.

De implementatiefase kan bovendien al een eerste indruk geven van het effect van het nieuwe beleid (worden de doelstellingen behaald?).

Wat kun je verwachten?

In de eerste periode na vaststelling van het nieuwe beleid is het waarschijnlijk dat bijvoorbeeld

  • het proces van afhandelen van subsidieaanvragen meer tijd in beslag neemt dan voorheen.
  • Er zijn wellicht nieuwe toetsingscriteria en nieuwe regels en
  • misschien is er ook nog sprake van een overgangsregeling.

Zeker in de eerste periode is het waarschijnlijk dat organisaties moeten wennen aan de nieuwe regels en criteria waardoor nog niet alles vlekkeloos zal verlopen. Dit kost tijd. Ook hier geldt weer dat duidelijke en heldere communicatie veel ‘ruis’ kan wegnemen. Bij de uitvoering blijft dit dan ook zeker van belang.

Zorg voor duidelijkheid in de behandeling van vragen vanuit het veld

De uitvoering ligt niet in alle gevallen bij de gemeente zelf. Sommige gemeenten bepalen het beleid, de tarieven, de subsidies en andere financiële impulsen, maar besteden de uitvoering uit aan een externe organisatie. Dit kan bijvoorbeeld een sportservicepunt zijn dat zich al richtte op de uitvoering van het lokale sport- en beweegbeleid en zijn taken uitbreidt, soms is dat een nieuw op te zetten stichting of bijvoorbeeld een welzijnsorganisatie.

Als de afwikkeling van de financiering van het sport- en beweegbeleid bij de gemeente zelf ligt, zijn er ook weer diverse mogelijkheden.

Subsidie- en tarievenbeleid kunnen bijvoorbeeld op één afdeling worden gemaakt en uitgevoerd, maar ze hangen lang niet altijd met elkaar samen waardoor dit ook op verschillende afdelingen kan komen te liggen. Het kan zelfs zo zijn dat een externe partij zoals een stichting de uitvoering van het tarievenbeleid doet en dat de uitvoering van het subsidiebeleid in de gemeentelijke organisatie ligt. Ook kan er onderscheid zijn tussen uitvoerende afdelingen en beleidsafdelingen.

 

Tips:

  • Welke vorm de uitvoering krijgt, verschilt per gemeente en kan dus sterk uiteenlopen. Belangrijk is om altijd de relatie tussen beleid en uitvoering in de gaten te houden. Beleid kan niet gemaakt worden zonder te weten wat er in de praktijk speelt en de praktijk kan niet uit de voeten zonder goed beleid.
  • Zorg voor transparantie en een heldere, eenvoudige afhandeling van financiële vraagstukken over sport, bewegen en aanpalende thema’s. Voor het veld moet volstrekt helder zijn bij wie ze terecht kunnen voor deze vragen. Dit vraagt ook om een goede interne afstemming. Dit is klantvriendelijk, kost minder tijd bij de afhandeling en is dus efficiënter. Let er wel op dat de afhandeling in verhouding is met het vraagstuk dat voorligt. Afhandeling moet niet onevenredig veel tijd en geld kosten.

 

Terug naar stap 7: vaststellen van nieuwe financiering Door naar stap 9: monitoren en evalueren