Stap 2 - Stel randvoorwaarden op

Vaak worden de randvoorwaarden van het proces om te komen tot nieuw financieringsbeleid onvoldoende omschreven, terwijl juist het vastleggen ervan duidelijkheid schept.

Wanneer randvoorwaarden ontbreken, kunnen tijdens het proces zowel intern als naar buiten toe onduidelijkheden ontstaan. Dat belemmert de voortgang van het proces en zorgt voor onnodige problemen. Overigens is er één randvoorwaarde die bijna altijd vooraf meegegeven wordt, namelijk de omvang van de beschikbare financiële middelen.

Om de creativiteit van collega’s en externe partners te bevorderen, kan er ook voor gekozen worden om NIET de financiële kaders het uitgangspunt te laten zijn, maar de wens of ambitie van alle betrokken partijen.

Mogelijke randvoorwaarden voor het proces zijn:

  • Beschikbare financiële middelen: moet er bezuinigd worden, moet het nieuwe financieringssysteem budgetneutraal worden uitgevoerd of beslist de raad pas later over het budget?
  • Tijdpad: binnen welke periode moet het nieuwe systeem worden vastgesteld?
  • Personele capaciteit: hoeveel en welke mensen werken er aan het nieuwe financieringssysteem en hoeveel tijd en budget hebben deze mensen daarvoor?
  • Draagvlak: hoe groot is het draagvlak voor het vernieuwen van het beleid?

 

Tips:

  • Zorg ervoor dat er randvoorwaarden worden opgesteld voordat gestart wordt met het proces. Als de gemeenteraad deze randvoorwaarden niet meegeeft, formuleer ze zelf en leg ze vervolgens voor aan de gemeenteraad.
  • Als er meerdere wethouders inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor de nieuwe financiering, probeer dan te organiseren dat er één wethouder is die de eindverantwoordelijkheid heeft en het eerste aanspreekpunt is. Dit werkt efficiënter en voorkomt misverstanden.
  • Ken de belangen van de bestuurders. Weet waar ze gevoelig voor zijn en speel daarop in met goede argumenten om te komen tot nieuwe financiering.

 

Terug naar stap 1: uitgangspunten Door naar stap 3: planning