Stap 1 - Stel uitgangspunten op

In de fase “Richten” legt de gemeente de basis voor nieuwe vormen van financiering. Er komen vier stappen aan bod: uitgangspunten, randvoorwaarden, planning en startnotitie.

Let op: voordat aan deze stappen begonnen kan worden, is het belangrijk een interactief proces in gang te zetten.

Uitgangspunten

Doelstellingen zijn belangrijk voor het proces om te komen tot nieuwe financiering. Als een doelstelling van de nieuwe wijze van financieren is, dat het transparant en eenvoudig moet zijn, dan heeft dat invloed op de keuzes die in het interactieve proces met en door het veld gemaakt moeten worden. De doelstellingen moeten helder geformuleerd worden en centraal staan in het verdere proces.

Ook andere zaken moeten vooraf duidelijk worden gemaakt. Zo is het belangrijk om uitgangspunten vast te leggen zodat hier in een later stadium geen discussie over kan ontstaan. Zeker wanneer het proces complex is, is het aan te raden heldere en eenduidige uitgangspunten te formuleren. Zowel intern als extern kan tijdens het proces steeds weer worden terug verwezen naar de uitgangspunten.

Voorbeelden van uitgangspunten zijn:

  • Alle gelijksoortige gebruikers (bijvoorbeeld subsidieontvangers) moeten zo veel mogelijk op gelijke wijze worden beoordeeld.
  • De leefbaarheid in de gemeente moet niet uit het oog worden verloren. In een gemeente met veel kleine kernen kan het behoud van een sportaccommodatie bijvoorbeeld van groot belang zijn voor de aanwezigheid en het voortbestaan van sportverenigingen. En die bevorderen de leefbaarheid.
  • De verschillen tussen oud en nieuw beleid mogen niet te groot zijn.
  • Voor iedereen is helder en transparant wat de financieringsvorm voor zijn of haar situatie betekent (transparantie in het kader van de wet op openbaarheid van bestuur).
  • Het beleid moet transparant en eenvoudig zijn.
  • Het beleid moet een positieve bijdrage leveren aan sport- en beweegdeelname.
  • De toegankelijkheid van het sport- en beweegaanbod wordt vergroot.
  • Er worden kostprijsgerelateerde tarieven gehanteerd.

 

Tip:

Wanneer er vanuit het veld signalen zijn of ideeën leven over de richting van de financiering, is het zinvol deze te overwegen en waar mogelijk al meteen in de uitgangspunten mee te nemen.

 

 

Terug naar inleiding Door naar stap 2: randvoorwaarden