Stap 3 - Maak een planning

Het is belangrijk om inzichtelijk te maken hoe het proces om te komen tot nieuwe financiering er in grote lijnen uitziet. Dat maakt duidelijk wanneer en in welke mate er een beroep wordt gedaan op de ambtelijke organisatie en externe partijen en wanneer resultaten verwacht mogen worden.

Het tijdpad is afhankelijk van de mate van

  • interactiviteit,
  • het financiële vraagstuk en
  • de ambitie,

die er is ten aanzien van de (nieuwe) financiering. Hoe uitgebreider dat wordt aangepakt, hoe meer tijd het kost.

Sommige gemeenten wijzigen het beleid binnen een half jaar. Andere gemeenten doen juist jaren over het proces, omdat er steeds nieuwe wijzigingen plaatsvinden of omdat het om ingrijpende veranderingen gaat.

Terugkoppeling college en raad

  • Bedenk van tevoren hoe vaak nieuwe plannen en ideeën teruggekoppeld moeten worden aan het college van B&W en de raad. Vooral de terugkoppeling aan de raad kost veel tijd. Een raadsvoorstel moet immers geruime tijd voor de werkelijke behandeling in de raad worden ingediend.
  • Houd ook rekening met het aanhouden van stukken door bijvoorbeeld het college of de raadscommissie. Als een stuk wordt aangehouden, moet er nog voldoende tijd zijn om het stuk aan te passen en opnieuw in het college te brengen.

 

Terug naar stap 2: randvoorwaarden Door naar stap 4: startnotitie of visie