Financieringswijzer Sport & Bewegen

De Financieringswijzer Sport & Bewegen is een inspiratiedocument voor gemeenten die het voornemen hebben om de financiering van hun sport- en beweegbeleid te hervormen of elementen daarvan aan te passen. De ene gemeente werkt daarbij van A tot Z een plan uit en bouwt zo stap voor stap aan een nieuwe financieringsstructuur, een andere gemeente heeft misschien veel meer behoefte aan verdiepende informatie over een specifiek onderwerp of aan creatieve oplossingen om een beweeginterventie gefinancierd te krijgen.

We hebben de Financieringswijzer zo opgebouwd, dat deze gebruikt kan worden als stappenplan bij het herstructureren of herzien van het financieringsbeleid. Maar de verschillende verdiepende onderwerpen kunnen ook als losse modules worden gebruikt als bron van informatie en inspiratie.

Voor wie is de financieringswijzer samengesteld?

De Financieringswijzer is bedoeld voor iedereen die zich binnen een gemeente bezighoudt met de ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van sport- en beweegbeleid. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om beleidsmedewerkers en uitvoerende medewerkers, maar ook om wethouders of raadsleden.

plaatje van een wijk met gemeentehuis, mensen, sportveld. illustratief voor financieringswijzer en de financiering sportbeleid

De vele aspecten van financiering sportbeleid

De financiering van sport- en beweegbeleid kent veel aspecten. Het gaat niet alleen over de realisatie, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, maar ook over de financiering van sportstimuleringsbeleid en de inzet van sport en bewegen als middel. Enerzijds hebben gemeenten te maken met bezuinigingen. Anderzijds zijn er meerdere landelijke impulsen zoals de Brede Impuls Combinatiefuncties en de Sportimpuls om sport en bewegen naar een hoger niveau te tillen en meer mensen in beweging te krijgen.

Steeds vaker wordt sport gezien als een middel om doelstellingen van andere beleidssectoren te realiseren. Dat biedt kansen voor creatieve financiële oplossingen. Ook zijn commerciële aanbieders een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de sport- en beweegsector. Daarnaast wordt vaker een grotere maatschappelijke rol verwacht van sportverenigingen. De verenigingen zijn daar nog niet altijd toe in staat. Ook stimuleren gemeenten hun inwoners om de regie over hun eigen leven te voeren en moedigen ze burgerinitiatieven aan.

Deze ontwikkelingen vragen om een frisse kijk op de manier waarop sport- en beweegbeleid tot nu wordt vormgegeven en gefinancierd. In hoeverre sluit de financiering van sport- en beweegbeleid van gemeenten nog aan bij deze ontwikkelingen? Biedt het gevoerde beleid bijvoorbeeld voldoende ruimte voor lokale initiatieven? Wordt gekeken hoe andere sectoren kunnen bijdragen? En is de financiering ingericht om sturing te geven aan het (sport- en beweeg)beleid?

Hoe ziet de Financieringswijzer eruit?

Allereerst presenteren we een kort stappenplan waarin we het proces van vernieuwing van de financiering van sport- en beweegbeleid stapsgewijs beschrijven. In het stappenplan wordt doorverwezen naar verdiepende informatie over belangrijke financieringszaken. In die financieringsvraagstukken is aandacht voor de keuzes die gemaakt kunnen worden en de gevolgen daarvan. We wijzen op valkuilen, geven tips en benoemen succes- en faalfactoren. Het stappenplan en de verdiepende informatie kunnen daarmee een hulpmiddel zijn voor iedereen die aan de slag gaat met de financiering van sport en bewegen op gemeentelijk niveau.

Het stappenplan schrijft niet voor hoe een proces zou moeten verlopen, maar probeert aan te geven welke zaken belangrijk zijn en waar op gelet moet worden. De verdiepende hoofdstukken laten zien waar kansen en mogelijkheden liggen en wat juist valkuilen zijn. Daarbij maken we veel gebruik van voorbeelden en tips uit de praktijk.

Ga naar Stappenplan financiering sport- en beweegbeleid