Tarieven

Tarieven zijn een van de belangrijkste instrumenten om sport- en beweegbeleid vorm te geven. Een tarief is ‘de geldelijke vergoeding die een bestuursorgaan vraagt voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties’ (VNG, 2003).

Er is een grote diversiteit in accommodaties en de meeste gemeenten maken onderscheid tussen typen accommodaties (binnensport, buitensport, zwembad, etc.). Soms maken gemeenten ook onderscheid in typen gebruikers (onderwijs, verenigingen, ongeorganiseerde sporters, commercieel, etc.).

 

“Het accommodatiebeleid is een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Zij maken de afweging tussen de gekozen financiering, de beheersvorm en de doelen die zij willen behalen. Bij privatisering worden door de gemeente doorgaans duidelijke afspraken gemaakt over openstelling én tariefstelling voor maatschappelijke activiteiten.” (oud-minister Schippers)

In dit hoofdstuk gaan we in op de verschillende varianten die gemeenten hanteren in het tarievenbeleid. We beschrijven een stappenplan hoe je komt tot een tarievensysteem. Daarnaast presenteren we enkele voorbeelden van tarieven-nota’s ter inspiratie.