Brede Regeling Combinatiefuncties

Sinds 2008 kunnen gemeenten een impuls geven aan hun lokale sport-, beweeg- en cultuurbeleid, door de aanstelling van functionarissen die sport of cultuur combineren met een andere sector, zoals onderwijs, zorg, welzijn of het bedrijfsleven. Tot 2012 lag de focus op het verbinden van sport, cultuur en onderwijs en werd er vooral gericht op de jeugd. Vanaf 2012 werden buurtsportcoaches aangesteld. Zij zorgen voor meer verbinding tussen sport en sectoren, zoals zorg, welzijn, kinderopvang of het bedrijfsleven. Van 2019 tot en met 2022 geldt de ‘Brede Regeling Combinatiefunctie (BRC)’. Een belangrijk verandering is dat de BRC structureel wordt ingezet, omdat er voor vier jaar geld vrijkomt, in plaats van één jaar. De inzet is om iedereen mee te laten doen in de gemeente. De BRC is vanaf februari 2023 nogmaals herzien. De BRC valt vanaf 2023 onder de brede SPUK regeling. Lees hier meer over de brede SPUK. Er komen zes profielen gerelateerd aan het Sportakkoord II en er is meer aandacht voor de kwaliteit van de professionals (Sportakkoord II, 2022). Lees hier de toelichting over deze regeling. Meer informatie is te vinden op Sportindebuurt.nl.

Versterking lokaal sport- en beweegbeleid

Door gebruik te maken van de ‘Brede Regeling Combinatiefuncties’ geven gemeenten uitvoering aan lokaal sport- en beweegbeleid. Buurtsportcoaches kunnen bijdragen aan het bereiken van geformuleerde doelstellingen binnen het sport- en beweegbeleid. Door een meer integrale inzet kunnen zelfs doelstellingen binnen andere beleidsterreinen bereikt worden, bijvoorbeeld in het sociaal domein. Dat vraagt om een integrale aanpak en bredere kijk op de werkzaamheden van de buurtsportcoach. Omdat de Rijksoverheid bijdraagt in de financiering, is het een kans om met minder lokale middelen meer te bereiken. Deelname aan de ‘Brede Regeling Combinatiefuncties’ is van meerwaarde voor het lokale sport- en beweegbeleid en vergroot de kansen voor sport en bewegen als middel binnen andere beleidsterreinen.

Het Mulier Instituut evalueerde in hoeverre er een verbinding was tussen de functionarissen en andere sectoren in 2022. Hieruit blijkt dat 99% van de functionarissen voor sport verbinding zochten met het primair onderwijs en 96% met een sportaanbieder. In vier op de vijf gemeenten zocht men verbinding met de buurt, welzijn, ouderen(zorg), jeugd(zorg) en gezondheidszorg. In 2022 is er meer aandacht gekomen voor verbinding met vluchtelingenwerk. Verbinding met werkzoekenden/werklozen (32%) en het bedrijfsleven (25%) wordt minder frequent gedaan (Heijnen et al., 2022).

Tips:

 • Bekijk hier drie rollen die een buurtsportcoach kan vervullen om verbinding tussen eerstelijnszorg, sport en bewegen te maken.
 • In dit artikel lees je waarom het voor professional of vrijwilliger in het sociale domein en de zorg interessant is om samen te werken met een buurtsportcoach.
 • In dit artikel lees je hoe de kinderopvang en buurtsportcoaches elkaar kunnen versterken.
 • Bekijk hier de tipkaart over hoe je als buurtsportcoach samenwerkt met de zorg.
 • Terug naar boven
   

  Cofinanciering

  In 2022 nemen bijna alle gemeenten (99%) deel aan de ‘Brede Regeling Combinatiefuncties’. Zij kennen de regeling en haar spelregels. In deze financieringswijzer lichten we daarom beknopt de regeling toe en gaan we verder vooral in op de mogelijkheden om cofinanciering te regelen. Cofinanciering blijft een punt van aandacht. Niet altijd is dit voor een langere periode, of nog beter, structureel geregeld. In andere gevallen is een wijziging van de manier waarop het nu geregeld is wenselijk. Een reeds ingezette koers kan bijvoorbeeld worden bijgesteld.

  De personele lasten van de functionarissen worden voor 40% bekostigd door het Rijk en 60% door lokale cofinanciering. Hierbij bij dient 2% van de lokale middelen beschikbaar te zijn voor opleidingen en het versterken van de kwaliteit van de functionarissen. Een buurtsportcoach kan vier verschillende niveaus hebben, die worden aangeven met A t/m D. Waarbij profiel A gelijk staat aan een junior en profiel D gelijk aan een coördinator/beleidsontwikkelaar. Bij duurdere functionarissen (niveau C/D), kunnen gemeenten minder fte realiseren met de financiering vanuit het rijk.

  In de praktijk financiert het rijk gemiddeld 39% en de gemeente 42% van de kosten aan de BRC. De overige 19% wordt door lokale organisaties gefinancierd. Niet alleen het beleidsterrein sport en bewegen draagt bij aan de cofinanciering. Ook het beleidsterrein Cultuur, beleidsterrein sociale zaken/ welzijn/maatschappelijke ontwikkeling en beleidsterrein onderwijs dragen bij aan de cofinanciering (Heijnen et al., 2022).

  Cofinanciering vanuit andere sectoren en partijen zoals onderwijs, welzijnsorganisatie, sportvereniging, bedrijfsleven, een commerciële sportaanbieder of een zorginstelling, maakt inzet van de buurtsportcoach minder kwetsbaar. Het kan ook bijdragen aan betrokkenheid en draagvlak. Uit de evaluatie van het Mulier Instituut blijkt dat vooral lokale organisaties vanuit het onderwijs, sport, kunst- en cultuursector, welzijn, kinderopvang en zorg investeren (Heijnen et al., 2022). Er zijn veel constructies mogelijk, afhankelijk van de partijen die gebruik maken van de buurtsportcoach.

  In het ‘Stappenplan (her)nieuwde inzet buurtsportcoach’ op Alles Over Sport wordt uitgegaan van vraaggerichte inzet van de buurtsportcoach: een gemeente bepaalt eerst welke problemen er zijn die met de inzet van een buurtsportcoach kunnen worden aangepakt. Vervolgens volgt een gesprek met partners over hun visie hierop. Hoe kan de buurtsportcoach een bijdrage leveren aan hun doelstellingen en wat zijn hun mogelijkheden om bij te dragen aan de cofinanciering?

  Terug naar boven
   

  Tips:

  In Brede Regeling Combinatiefuncties | Inspiratie lichten we enkele voorbeelden toe. Het ene voorbeeld is niet beter dan het andere. De voorbeelden zijn bedoeld om te inspireren en nog eens goed na te denken over een effectieve en efficiënte inzet van middelen die bijdraagt aan de doelstellingen van het gemeentelijk beleid.
  Terug naar boven