Brede Regeling Combinatiefuncties

Sinds 2008 kunnen gemeenten een impuls geven aan hun lokale sport- en beweegbeleid, door de aanstelling van een of meerdere combinatiefunctionarissen. Hiervoor stelt het Rijk subsidie beschikbaar. Tot 2012 werden combinatiefunctionarissen ingezet om de sectoren onderwijs, sport en cultuur te verbinden.

In 2012 besloot de minister van VWS om het aantal combinatiefunctionarissen fors uit te breiden. Er werd een andere naam gekozen: buurtsportcoaches. En er werd besloten dat deze lokale professionals ook ingezet moeten worden om de verbinding tussen sport en andere sectoren te maken, zoals zorg, welzijn, kinderopvang en bedrijfsleven. Deze vernieuwde ‘Brede Impuls Combinatiefuncties’ werd onderdeel van het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ dat liep tot en met 2018. De Brede Impuls Combinatiefuncties is per 1 januari 2019 de Brede Regeling Combinatiefuncties geworden. Lees hier de toelichting over deze regeling.

De financiering van de ‘Brede Regeling Combinatiefuncties’ staat echter los van de looptijd van ‘Sport en Bewegen in de Buurt’. In principe is de financiering hiervoor structureel. Het doel is dat er in totaal 3.625 fte buurtsportcoaches worden aangesteld.

Versterking lokaal sport- en beweegbeleid

Door gebruik te maken van de ‘Brede Regeling Combinatiefuncties’ geven gemeenten uitvoering aan lokaal sport- en beweegbeleid. Buurtsportcoaches kunnen bijdragen aan het bereiken van geformuleerde doelstellingen binnen het sport- en beweegbeleid. Door een meer integrale inzet kunnen zelfs doelstellingen binnen andere beleidsterreinen bereikt worden, bijvoorbeeld in het sociaal domein. Dat vraagt om een integrale aanpak en bredere kijk op de werkzaamheden van de buurtsportcoach. Omdat de Rijksoverheid bijdraagt in de financiering, is het een kans om met minder lokale middelen meer te bereiken. Deelname aan de ‘Brede Impuls Combinatiefuncties’ is van meerwaarde voor het lokale sport- en beweegbeleid en vergroot de kansen voor sport en bewegen als middel binnen andere beleidsterreinen.
Terug naar boven
 

Cofinanciering

In 2019 nemen bijna alle gemeenten deel aan de ‘Brede Regeling Combinatiefuncties’. Zij kennen de regeling en haar spelregels. In deze financieringswijzer lichten we daarom beknopt de regeling toe en gaan we verder vooral in op de mogelijkheden om cofinanciering te regelen. Cofinanciering blijft een punt van aandacht. Niet altijd is dit voor een langere periode, of nog beter, structureel geregeld. In andere gevallen is een wijziging van de manier waarop het nu geregeld is wenselijk. Een reeds ingezette koers kan bijvoorbeeld worden bijgesteld.

De gemeente kan zelf zorgdragen voor de 60% cofinanciering. Cofinanciering vanuit andere sectoren en partijen zoals onderwijs, welzijnsorganisatie, sportvereniging, bedrijfsleven, een commerciële sportaanbieder of een zorginstelling, maakt inzet van de buurtsportcoach minder kwetsbaar. Het kan ook bijdragen aan betrokkenheid en draagvlak. Er zijn veel constructies mogelijk, afhankelijk van de partijen die gebruik maken van de buurtsportcoach.

In het ‘Stappenplan (her)nieuwde inzet buurtsportcoach’ op Allesoversport.nl wordt uitgegaan van vraaggerichte inzet van de buurtsportcoach: een gemeente bepaalt eerst welke problemen er zijn die met de inzet van een buurtsportcoach kunnen worden aangepakt. Vervolgens volgt een gesprek met partners over hun visie hierop. Hoe kan de buurtsportcoach een bijdrage leveren aan hun doelstellingen en wat zijn hun mogelijkheden om bij te dragen aan de cofinanciering?
Terug naar boven
 

Tips:

In Brede Regeling Combinatiefuncties | Inspiraties lichten we enkele voorbeelden toe. Het ene voorbeeld is niet beter dan het andere. De voorbeelden zijn bedoeld om te inspireren en nog eens goed na te denken over een effectieve en efficiënte inzet van middelen die bijdraagt aan de doelstellingen van het gemeentelijk beleid.
Terug naar boven
 

Inspiratie en voorbeelden Toelichting regeling Brede Impuls Combinatiefuncties