Sporten en bewegen voor mensen met een beperking

Een ander thema waarop regionale samenwerking tussen gemeenten plaatsvindt, is aangepast sporten. In september 2022 telde Nederland 43 regionale samenwerkingsverbanden voor sporten en bewegen voor mensen met een beperking (meer gegevens zijn te vinden op Sportopdekaart).

De samenwerkingsverbanden zijn opgezet om mensen met een beperking te matchen met passend sport- en beweegaanbod. Mensen die op zoek zijn naar aangepast sportaanbod en naar sportaanbieders kunnen contact opnemen met een regiocoördinator.Vaak zijn gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiering van de coördinator en soms neemt de gemeente zelf dit op zich. De samenwerking tussen partijen die in contact staan met de doelgroep enerzijds en de sport- en beweegaanbieders anderzijds leidt tot een betere koppeling van vraag en aanbod.

Sportakkoord II

In het Sportakkoord II staat de ambitie om een toegankelijke en laagdrempelige sportsector te creëren. Een sector waarin iedereen die mee wil doen daadwerkelijk kan meedoen. Waar we kansengelijkheid creëren in en door het deelnemen aan sport en bewegen. Stimulering om deel te nemen aan een sportaanbod bij de doelgroepen die achterstand hebben in sportdeelname is belangrijk om kansengelijkheid te vergroten. Functionarissen van de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) kunnen ingezet worden om deze doelgroep te bereiken en naar het juiste aanbod te begeleiden. Vanuit een regio kunnen opgaven rondom toegankelijk en passend sportaanbod worden aangepast. 

Hoe kan het samenwerkingsverband worden gefinancierd?

Hier een aantal voorbeelden en tips:

 • Sportbudget deelnemende gemeenten
 • Wmo-middelen (bijvoorbeeld vanuit participatie)
 • Brede Impuls Combinatiefuncties (regeling buurtsportcoaches): meerdere gemeenten kunnen gezamenlijk een buurtsportcoach aangepast sporten inzetten.
 • Middelen vanuit de Brede SPUK voor de regionale samenwerking op het gebied van preventie of uitvoering van het lokaal Sportakkoord
 • Bedrag per inwoner (bijvoorbeeld 0,25 cent) van deelnemende gemeenten
 • Fondsen, subsidie, sponsoring
 • Samen kijken vanuit een maatschappelijk vraagstuk en van daaruit proberen om een gezamenlijke bijdrage te leveren vanuit de beleidsterreinen (bijvoorbeeld Wmo, gezondheid, …)
 • Het inzetten van een regionale coördinator om de samenwerking te ondersteunen. Deze coördinator levert ook een bijdrage aan de taken van bijvoorbeeld een zorginstelling om cliënten te matchen met passend aanbod (aandacht voor gezondheid, participatie en soms zelfs dagbesteding). Kijk in hoeverre niet-gemeentelijke partners hieraan een bijdrage kunnen leveren.

Praktijkvoorbeeld: Iedereen kan sporten Limburg

Iedereen kan sporten Limburg bestaat uit verschillende regionale samenwerkingsverbanden in Limburg, die mensen met een beperking helpen om te kunnen sporten. Elke regio heeft een eigen regioconsulent. De verschillende regio’s hebben hun eigen manier van financieren en eigen subsidies. 

 • Iedereen kan sporten Parkstad: In 2019 was er een tijdelijke subsidie ingericht van € 1.200,- die iedere Speciaal Onderwijs School aan sportstimulering kon besteden. Het budget moest besteed worden aan beweeglessen door externe sportaanbieders. Hierbij moesten er minimaal 30 gymlessen/naschoolse lessen plaatsvinden, verdeeld over minstens 3 verschillende sporttakken. Daarnaast had Parkstad in 2020 een tijdelijke subsidieregeling voor het organiseren van sportactiviteiten of  sportevenementen voor mensen met een beperking. De subsidie varieerde van € 500,- tot € 5.000,-. 
 • Het Iedereen Kan Sporten Limburg biedt een vervoersregeling Gehandicapte Sporters aan. Kosten voor vervoer van gehandicapte leden of deelnemers naar wedstrijden of trainingen worden deels vergoed. Dit wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg. 

Tips!

 • Bekijk dit stappenplan om te leren hoe je een regionale samenwerking aangepast sporten opstart.
 • Bekijk de Handreiking Sporthulpmiddelen met tips en handvatten hoe je sporthulpmiddelen beter beschikbaar kan maken.