Gezondheid/JOGG

Ook het thema gezondheid of gezonde leefstijl krijgt steeds vaker regionale aandacht. De uitrol van het landelijke programma JOGG – Gezonde jeugd, gezonde toekomst, speelt daarbij onder andere een rol. JOGG heeft in veel gemeenten als vliegwiel gewerkt om het thema gezonde leefstijl op de kaart te zetten. Met name kleinere gemeenten die (extra) aandacht willen voor gezondheid bundelen hun krachten, zodat een regiocoördinator kan worden aangesteld die lokale initiatieven ondersteund. Samen streven die gemeenten naar een regio waarin alle kinderen en jongeren opgroeien in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is.

Praktijkvoorbeeld: Regio Twente zet in op gezonde jeugd

Negen gemeenten in Twente gaan samen aan de slag met de JOGG-aanpak. De GGD is hiervan de aanjager en de Provincie Overijssel financiert mee in deze regionale samenwerking. De provincie ondersteunt zo de gemeenten op het gebied van sociale kwaliteit en gezondheid. Ze laat hiermee zien dat zij het belangrijk vindt, dat kinderen opgroeien in een omgeving die gezond gedrag stimuleert. Binnen de regionale aanpak zijn er twee speerpunten: 

  • Domeinoverstijgend werken: De deelnemende partijen werken toe naar een gezonde sociale en fysieke omgeving, waarin verschillende sectoren, zoals sport, onderwijs, sociaal domein, zorg en welzijn en ruimtelijke ordening zijn betrokken.
  • Kind naar Gezonder Gewicht: Het is belangrijk om goede ketenafspraken te maken en zorg op maat te bieden. De aanpak Kind naar Gezonder Gewicht ondersteunt hierbij (JOGG, 2021). 

Vanuit de regionale samenwerking worden in Twente publiek-private samenwerkingen georganiseerd, gemeente-overstijgende voorzieningen in de leefomgeving gerealiseerd, ketenpartners benaderd en gebruik gemaakt van gezamenlijke communicatiemiddelen. “Door regionaal te verbinden, slim te organiseren en het onderling delen van goede voorbeelden, ontstaat samenhang en wordt de impact voor Twentenaren groter”, zegt regiocoördinator van de GGD Tessa Huisjes, in dit artikel. (GGD-Twente, 2021).