Landelijke regelingen

Het is belangrijk om ook de landelijke subsidieregelingen van de Rijksoverheid in de gaten te houden. Deze zijn te vinden op de website van DUS-I. De meest recente en langlopende subsidieregelingen zijn de ‘Brede Specifieke Uitkering’, ‘specifieke uitkering stimulering sport’ en ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)’.

Brede Specifieke Uitkering (Brede SPUK)

Eind 2022 en begin 2023 zijn onder andere het Hoofdlijnen Sportakkoord II en het  Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend. Op deze manier zijn vijf belangrijke programma’s en akkoorden over gezonde leefstijl, zorg, sport, cultuur en leefomgeving voor het eerst integraal met elkaar verbonden. Het GALA,  Sportakkoord II en de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) zijn voor gemeenten ondergebracht in  één Brede Specifieke Uitkering (Brede SPUK). Hiermee kunnen gemeenten geoormerkt geld aanvragen voor verschillende onderdelen op het gebied van gezondheidsbevordering, sport- en beweegstimulering, het bevorderen van cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis. Hiermee wordt het werken vanuit een integrale aanpak en samenhang tussen thema’s bevorderd. Middelen rondom programma’s en interventies met gelijke doelstellingen zijn gebundeld (VNG, 2022). Lees hier meer over de ontwikkelingen en tijdlijn rondom de akkoorden en hier meer informatie vanuit de VSG.

De regeling loopt van 2023 t/m 2026 en wordt uitgevoerd door DUS-i (vanaf 8 februari 2023). Voor de periode van 2024 tot en met 2026 is een integraal plan van aanpak per gemeente nodig, om de synergie en samenhang tussen de onderdelen te bevorderen. Hierin moet duidelijk worden hoe de verschillende interventies en aanpakken met elkaar samenhangen en integraal bijdragen aan het bevorderen van de (positieve) gezondheid bij inwoners. Voor het plan van aanpak zijn bepaalde eisen opgesteld, te vinden in paragraaf 6.3 van de regeling. Deze moet worden ingediend tussen 30 september en 31 oktober 2023. De maximale bedragen per gemeenten zijn per jaar en onderdeel vastgesteld. De bedragen zijn gebaseerd op op inwonertal en het aantal inwoners met gezondheidsachterstanden (gebaseerd op inkomensniveau en opleidingsniveau). Hierdoor kunnen gemeenten prioriteit geven in het aanpakken van gezondheidsachterstanden in specifieke buurten of wijken.

De aanvraag van de uitkering is mogelijk voor de volgende 15 onderdelen op de hoofdthema’s Sport, Bewegen en Cultuur, Gezondheid en sociale basis en Ondersteunende onderdelen. Binnen deze hoofdthema’s kan 15% van een onderdeel uit hetzelfde hoofdthema ingezet worden voor een ander onderdeel binnen dat hoofdthema. Daarnaast wordt het aangemoedigd om de combinaties te maken met de verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld een door een Buurtsportcoach zowel in te zetten tegen eenzaamheid als voor valpreventie.

Sport, Bewegen en Cultuur

1. Lokaal Sportakkoord
2 Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC)

Gezondheid en sociale basis

3. Terugdringen gezondheidsachterstanden
4. Kansrijke start
5. Mentale gezondheid
6. Aanpak overgewicht en obesitas
7. Aanpak valpreventie
8. Leefomgeving
9. Opgroeien in een kansrijke omgeving (middelengebruik) (OKO) & vroegsignalering alcoholproblematiek
10. Versterken sociale basis
11. Mantelzorg
12. Eén tegen Eenzaamheid
13. Welzijn op Recept

Ondersteunende onderdelen
14. Verstreken kennisfunctie GGD
15. Coördinatiekosten regionale aanpak preventie

Het is mogelijk om een ondersteuningsbudget aan te vragen bij de VNG voor de inzet van een procesbegeleider of ondersteuning om het integraal plan van aanpak te schrijven. Hiervoor een is budget van maximaal €7.400 beschikbaar per gemeenten. Het is mogelijk om het budget samen met andere gemeenten aan te vragen en dit kan tot 1 juli 2023. Op deze pagina kan dit budget worden aangevraagd. Daarnaast is er een ondersteuningsteam vanuit de VSG en VNG met verschillende kennispartners om gemeenten goed op weg te helpen. Bekijk deze FAQ alvast om antwoord te vinden op je vraag.

 Lees hier meer informatie over de Brede SPUK.

Uitvoeringsbudget lokale uitvoering sportakkoorden 

Het vernieuwde Sportakkoord in hoofdlijnen is in december 2022 ondertekend door de vier strategische partners Ministerie van VWS, NOC*NSF, VNG/VSG en POS. Zij willen hiermee drie ambities realiseren:

  • Het versterken van het fundament
  • Het vergroten van het bereik
  • Meer zichtbaar maken van de betekenis van sport

Hierin staan tien afspraken centraal. Het Sportakkoord II wat er van december 2022 ligt is een leidraad voor het uitwerken van concrete afspraken, monitoring en resultaten. In mei 2023 wordt het definitieve Sportakkoord gepresenteerd.

Op basis van de ambities in Sportakkoord II kunnen gemeenten hun lokale sportakkoorden gaan aanpassen. Voor de herijking en de uitvoering van het lokaal sportakkoord is het Uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord beschikbaar, die via de Brede SPUK kan worden aangevraagd. In het lokale sportakkoord worden afspraken gemaakt over het beleid rondom sport en sportief bewegen door gemeenten, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties. Om in aanmerking te komen voor het budget zijn enkele voorwaarden verbonden:

  • De gemeente heeft een kernteam dat regie voert over herijking en uitvoering lokaal Sportakkoord. Hier is vertegenwoordiging vanuit de lokale sportsector, gemeente en maatschappelijke organisaties (welzijn, gezondheid en onderwijs) nodig.
  • Er is een coördinator sport en preventie. Een voorbeeld van het profiel vind je hier. Deze functionaris coördineert de herijking en uitvoering lokaal Sportakkoord. Middelen voor het aanstellen van deze functionaris worden via de Brede Regeling Combinatiefuncties aangevraagd.
  • De herijking van het lokale Sportakkoord op basis van het ‘Raamwerk afspraken Sportakkoord’ uit bijlage 2 van het Sportakkoord wordt uiterlijk 30 juni 2023 ingediend
  • De gemeente werkt mee aan activiteiten rondom monitoring en evaluatie.

Specifieke uitkering stimulering sport

Gemeenten kunnen in de periode 2019-2023 een ‘Specifieke uitkering stimulering sport’ (SPUK) aanvragen voor alle gerealiseerde bestedingen voor activiteiten in het kader van sport. Deze regeling is bedoeld om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren. Deze regeling wordt hoogstwaarschijnlijk verlengd. Aan de uitkering zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • De aanvraag is bedoeld voor gemeentelijke sportbedrijven. Ze moeten jaarlijks kiezen of ze deze aanvraag of een aanvraag voor de BOSA indienen.
  • Er wordt geen uitkering gegeven voor activiteiten waarvan recht op aftrek van omzetbelasting bestaat.
  • Er wordt geen uitkering gegeven voor activiteiten die recht hebben op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds

.Tussen 2019 en 2022 zijn er 332 aanvragen gedaan en is er €185 miljoen uitgekeerd. Er is meer aangevraagd dan beschikbaar, waardoor de aanvragen naar rato van de bedragen zijn verleend. Informatie over de regeling is te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Praktijkvoorbeeld: Tennisclub in Hoogeveen

Tennisclub de Weide uit Hoogeveen kan mede dankzij subsidie vanuit de regeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties haar tennisbanen vervangen. Bovendien wil de club een nieuwe padelbaan aanleggen. De tennisbanen waren al een tijd toe aan vervanging en naderen volgens de KNLTB de grens van ontoelaatbaarheid. De club heeft nu de mogelijkheid om een smashcourt ondergrond te realiseren. Deze ondergrond is beter bestand tegen weersomstandigheden.  Hiermee wordt ook voldaan aan de behoeften van bijbehorende  tennisschool. Ook de nieuwe padelbaan is meer dan welkom, aangezien het aanbod van deze sport tot een stabilisatie van het ledenaantal heeft geleid bij de club (bron).

Subsidieregeling: ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)’

Sportorganisaties (verenigingen en stichtingen) kunnen in de periode 2019-2023 een beroep doen op de subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)’ voor de bouw, aanschaf en het onderhoud van sportaccommodaties en sportmaterialen. De betreffende accommodatie moet bestemd en in gebruik zijn voor amateursport. In  2023 is 77 miljoen euro beschikbaar gesteld. Ook hier gelden voorwaarden. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De subsidie bedraagt 20% van de kosten met een minimum van €2.500 per aanvraag. Bepaalde maatregelen op het vlak van energiebesparing, toegankelijkheid en circulariteit worden extra gesubsidieerd. Daarvoor is zelfs een subsidie van 30% van de kosten mogelijk. Per kalenderjaar geldt een maximum van €2,5 miljoen subsidie per aanvrager. Uit de aanvragen van 2021 bleek dat de subsidie vooral werd gebruikt voor sportverlichting, zonnepanelen, isolatie van bestaande sportaccommodaties, warmtepompen en ledverlichting. Informatie over de regeling is te vinden op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Praktijkvoorbeeld: Koninklijke HFC in Haarlem 

De oudste voetbalclub van Nederland, de Koninklijke HFC, is bezig met de bouw aan een nieuw clubhuis. Dit clubhuis zou aan alle eisen van een clubhuis voor de toekomst voldoen. Via de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is de financiering tot stand gekomen. In het clubhuis wordt niet alleen de vereniging ondergebracht, er is ook plek voor een fysiotherapeut en het CIOS. Door de BOSA kan de vereniging een deel van de inverstering terug krijgen. Bij de bouw van het nieuwe clubhuis is er aandacht voor duurzaamheid. Er wordt geïnvesteerd in zonnepanelen, warmtepompen, LED-lichten en isolatie. De nieuwe LED-verlichting langs de velden zijn ook met behulp van de BOSA subsidie gefinancierd.

Wil je meer weten over de ervaring van HFC met de BOSA? Lees dan dit artikel. 

Praktijkvoorbeeld: Multifunctionele accommodatie “de DOARPSFINNE” 

In het Friese Minnertsga ligt een nieuwe multifunctionele accommodatie die mede door de BOSA tot stand is gekomen. Omdat er ook wordt gesport in het gebouw, heeft de beheerstichting gebruik kunnen maken van de BOSA voor de investeringen in de sportruimte én de aanschaf van allerlei sportmaterialen. Geert Faber, voorzitter van de stichting: “In ons gebouw komen ontmoeting en sport samen. De Doarpsfinne is het hart van Minnertsga en zonder de hulp van provincie, BOSA en allerlei fondsen hadden we dit nooit voor elkaar kunnen krijgen.”

Bron: Ben Moonen

Tips