Europese subsidies

“Erasmus+” is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, training, jeugd en sport. Erasmus+ Sport richt zich specifiek op subsidiëring van de sport. Subsidies zijn mogelijk voor Europese samenwerkingsinitiatieven, projecten die bijdragen aan de Europese Week voor Sport en non-profit sportevenementen. Nederlandse organisaties maken nog weinig gebruik van de subsidiemogelijkheden die het Europese Erasmus+ programma biedt. Voor 2020 is 57,6 miljoen euro beschikbaar. De deadline voor aanvragen is 2 april 2020.

Instanties die gebruik willen maken van Europese subsidies in het kader van sport en bewegen hebben verschillende mogelijkheden. De belangrijkste regelingen in deze context zijn Erasmus+, Horizon Europe (voorheen Horizon 2020) en de Europese Structuur- en investeringsfondsen. Om in aanmerking voor een subsidie van de EU te komen dient men in te gaan op een call for proposal (CfP). Daarnaast bestaat er enkel de mogelijkheid tot cofinanciering, waarbij lidstaten van de EU minstens 50% van de kosten voor hun rekening nemen. Verder mag de ontvanger van de subsidie hier geen winst uit maken en kan een subsidie niet met terugwerkende kracht toegekend worden. Hieronder volgt een toelichting van deze programma’s met daarbij voorbeelden van projecten waaraan in het verleden subsidie is toegekend.

Belangrijke voorwaarden voor het verkrijgen van een Erasmus+ Sport subsidie zijn onder andere dat er met andere Europese landen wordt samengewerkt en ook dat er financiële verantwoording afgelegd wordt. Het voorbereiden van een aanvraag kost veel tijd, onder andere vanwege nodige afstemming met andere landen. Het is daarom belangrijk om tijdig te beginnen met de aanvraag.’

Voorbeelden Europese subsidies

Hieronder staan voorbeelden van Europese subsidies waar sport- of beweegprojecten een aanvraag kunnen doen. Voor meer uitleg van subsidies, raadpleeg de Whitepaper EU subsidies sport. Hier staan ook voorbeelden van projecten die via de Europese subsidies (gedeeltelijk) zijn gefinancierd.

Erasmus+ 

De nieuwe begrotingscyclus voor Erasmus+ loopt van 2021 tot en met 2027. Het budget voor dit programma is bijna verdubbeld van €14,7 miljard naar €26,2 miljard. De Europese Commissie wil hiermee het aantal deelnemers verdrievoudigen. Een belangrijke doelstelling van de nieuwe cyclus is om mensen in staat te stellen om een leven lang te laten leren door activiteiten. Verder gaat het programma in het teken staan van sociale inclusie, vergroening, digitalisering en het helpen van jongeren om volwaardige deelnemers van de (democratische) maatschappij te worden. In dit alles kan sport en bewegen uiteraard een belangrijke rol spelen.

Horizon Europe 

Het in 2021 startende Horizon Europe is het negende kaderprogramma van de Europese Commissie. Het gaat om een fonds gericht op onderzoek en innovatie op de thema’s van klimaatverandering en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Sport en bewegen kan bijdragen aan sommige van deze doelen. De pijlers van dit programma zijn excellente wetenschap, globale uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en disruptieve innovatie. Verwacht wordt dat sportonderzoekers bij al deze pijlers mogelijkheden kunnen vinden voor subsidiëring. Hiervoor is het belangrijk om cross-sectoraal te denken en te kijken hoe je kunt aansluiten bij andere sectoren.

Europese Structuur- en Investeringsfondsen

Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) zijn in het leven geroepen om EU-landen te helpen hun economie te versterken. Dit dient bereikt te worden door innovatie binnen het MKB te stimuleren, de focus te leggen op een milieuvriendelijke economie en het vergroten van werkgelegenheid. Vanuit verschillende fondsen ontvangt Nederland geld, waarbij het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en subsidies van Interregionale samenwerking (Interreg) de meeste mogelijkheden bieden voor de sportwereld. Het EFRO dient om evenwicht aan te brengen tussen de verschillende regio’s van de EU en om de economische en sociale cohesie te stimuleren. Nederland gebruikt steun van het EFRO om het MKB te betrekken bij innovatieve investeringen.

Tips: