Voorbeelden en instrumenten

Laat je inspireren door aanpakken van de verschillende gemeenten:

Breda Doet: van organiseren en sturen, naar faciliteren en verbinden

Sinds 2016 werkt Breda volgens een nieuw concept op basis van co-creatie: Breda Doet. In plaats van op individuele basis subsidie aanvragen voor voorzieningen en activiteiten kunnen nu alleen partners die werken aan hetzelfde thema een subsidieaanvraag doen. Partners zitten letterlijk aan tafel en de gemeente faciliteert dit proces waar nodig, bijvoorbeeld mnet een procesbegeleider. Als een tafel er financieel uit komt, dan wordt de subsidie voor twee jaar in plaats van een jaar toegekend. Wanneer het gezamenlijke uitvoeringsplan van een thematafel klaar en ingediend is, besluit het college of zij subsidie beschikbaar stelt aan de voorstellen in het uitvoeringsplan, rekening houdend met het subsidieplafond en de wettelijke kaders.

Terug naar boven

Tips:

 • Tafels met bestaande netwerken komen eerder tot resultaat.
 • Durf elkaar kritisch te bevragen.
 • Begin op tijd.
 • Optimaliseer de procesbegeleiding.

Enschede: Basissubsidie, accommodatiekorting en verenigingssubsidie

Door over te gaan op kostendekkende tarieven ontstond in Enschede financiële ruimte om het subsidiebudget te verhogen. De gemeente Enschede introduceert drie nieuwe begrippen in de financiering van sportverenigingen: een basisbijdrage, een accommodatiekorting en een verenigingssubsidie. Het nieuwe systeem is geen blauwdruk voor andere gemeenten, maar kan wel als voorbeeld dienen van hoe een gemeente met financiële middelen om kan gaan. Iedere gemeente zou zelf kunnen bepalen of het andere bouwstenen toe wil voegen of een aantal wil verwijderen. De drie nieuwe begrippen zijn:

 1. De basissubsidie: is alleen voor sportverenigingen bedoeld. Hiermee wil de gemeente laten blijken dat ze waardeert dat sportverenigingen een positieve impuls geven aan de leefbaarheid in de stad of het dorp.
 2. De accommodatiekorting: komt vrijwel overeen met de bekende situatie waarbij de gehanteerde huurtarieven niet de kostprijs van de accommodaties dekken. Daarmee lijkt het in tegenspraak met de wens van de gemeente Enschede om kostendekkende tarieven te hanteren. Maar met de accommodatiekorting wordt wel de mogelijkheid ingebouwd om gefaseerd over te schakelen naar een nieuw systeem. Door deze korting langzaam te laten afnemen, kunnen verenigingen langzaam wennen aan het idee van meer kostendekkende tarieven. Bijvoorbeeld het tarief bedraagt nu 50% van de kosten (de vereniging krijgt 50% accommodatiekorting) en dat wordt in het nieuwe systeem opgevoerd tot 60% (ofwel 40% accommodatiekorting).
 3. De verenigingssubsidie: De middelen die vrijkomen door een kostendekkend (lees: hoger) accommodatietarief te hanteren, gebruikt Enschede om verenigingssubsidie uit te keren. Deze is ook beschikbaar voor commerciële sportaanbieders als zij bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen.

Terug naar boven

Amsterdam: Harmoniseren subsidieregelingen

In de gemeentelijke reorganisatie sport waren ‘eenduidig, transparant en efficiënt’ de belangrijkste doelstellingen van Amsterdam. Dat is onder meer uitgewerkt door de bestaande centrale en decentrale gemeentelijke subsidieregelingen voor sport te harmoniseren. De subsidieregelingen sport voor Amsterdam zijn:

 • Subsidieregeling voor (aanpassing van) verenigingsaccommodaties: Het doel van deze subsidie is om een goede kwaliteit van verenigingsaccommodaties te bevorderen. Amsterdamse buitensportverenigingen kunnen subsidie aanvragen voor bouw, renovatie of uitbreiding van hun verenigingsaccommodatie.
 • Subsidieregeling grootstedelijke sportevenementen: De regeling biedt ondersteuning bij het verwerven en organiseren van die (top)sportevenementen die bijdragen aan het bevorderen van het (inter)nationale sportimago van Amsterdam en het verhogen van de sportparticipatie van Amsterdammers. Met de regeling stuurt Amsterdam tevens op de gemeentelijke actualiteiten van dat begrotingsjaar.
 • Subsidieregeling gehandicaptensport: Het doel van deze subsidieregeling is sportverenigingen en organisaties te stimuleren om (structureel) sportaanbod voor gehandicapten te realiseren en ondersteuning te geven bij het organiseren van eenmalige sportactiviteiten en -evenementen gericht op Amsterdammers met een beperking.
 • Subsidieregeling sportstimulering lage inkomenswijken: Het doel van deze subsidieregeling is het verhogen van sportdeelname van kinderen uit minimahuishoudens, door sportorganisaties te stimuleren zich te vestigen in gebieden met een hoog percentage lage inkomensgezinnen/lage sportparticipatie en verenigingen financieel te ondersteunen in problemen die worden veroorzaakt door een hoog percentage niet-draagkrachtige leden.
 • Subsidieregeling lokale sportstimulering: Deze subsidieregeling ondersteunt (eenmalige) activiteiten in wijken en buurten om meer Amsterdammers kennis te laten maken met en (structureel) deel te laten nemen aan bewegings- en sportactiviteiten.

Terug naar boven

Arnhem: meer sporten en bewegen door inactieven

De gemeente Arnhem wil sport- en beweegactiviteiten stimuleren die gericht zijn op (meer) sporten en bewegen door (ook inactieve) individuen en groepen Arnhemmers. Voor initiatieven die hieraan bijdragen, kan een beroep worden gedaan op de Subsidieregeling Sport. Sinds 1 januari 2016 heeft Arnhem een Subsidieregeling Sport. De Subsidieregeling Sport is toegankelijk voor subsidiëring van projectmatige activiteiten, structureel aanbod aangepast sporten en stimulering van talentherkenning en talentontwikkeling.

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor:
 1. Organiseren van sportactiviteiten in Arnhem op nationaal en internationaal niveau.
 2. Opzetten van projecten en activiteiten in Arnhem gericht op het activeren van specifieke doelgroepen en aangepast sporten.
 3. Oprichten van een sportvereniging in een tak van sport die in Arnhem nog niet bestaat.

Terug naar boven

Voorst: Stimuleren samenwerking

In 1 september 2016 heeft de gemeente Voorst de beleidsregel subsidie sportstimulering vastgesteld met als doel het sporten en bewegen te stimuleren door samenwerking. De te subsidiëren activiteit moet in samenwerking met of door een sportvereniging, school of buurtsportcoach/dorpscontactpersoon worden georganiseerd.

De te subsidiëren activiteit is gericht op:
 • Specifieke doelgroepen laten kennismaken met sport.
 • Het geleiden van specifieke doelgroepen naar een sportvereniging.
 • Kwaliteitsverbetering van een bestaand sportaanbod voor specifieke doelgroepen.
 •  Drempel voor sportbeoefening verlagen voor specifieke doelgroepen.
 • Toegankelijkheid vergroten van schoolsporttoernooien voor leerlingen van alle basisscholen uit de gemeente Voorst.

Terug naar boven

Harderwijk: eenmalige en waarderingssubsidie

De gemeente Harderwijk biedt verschillende eenmalige subsidies aan ter bevordering van de lokale sport. Zo worden er subsidies aangeboden voor nieuwe of eenmalige activiteiten, maar ook overbruggingssubsidies wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden. Ook biedt de gemeente investeringssubsidies die gebruikt kunnen worden voor het aan- of verbouwen van sportaccommodaties. Verder hanteert Harderwijk een pioniersregeling genaamd ‘Meedoen moet kunnen’. Deze regeling is bedoeld om maatschappelijk organisaties zoals sportverenigingen te bewegen om aanbod te creëren voor inwoners die anders niet op eigen kracht deel zouden kunnen nemen aan dit soort activiteiten. Daarnaast kiest Harderwijk een aantal doelgroepen waar de waarderingssubsidies aan worden uitgekeerd voor een jaarlijkse subsidie. Voor het subsidiebeleid van 2020-2040 was de jeugdsport een van de doelgroepen.

Terug naar boven

Venlo: start,- stimulering en innovatiesubsidie

De gemeente Venlo wil dat sportverenigingen ook in de toekomst hun sportieve en maatschappelijke rol kunnen vervullen. De gemeente wil dit bereiken door deze vereniging financieel te (blijven) ondersteunen. Het doel is om samenwerking tussen verenigingen te stimuleren, waarbij maatwerk niet geschuwd zal worden. De financiële benodigdheden dienen hierin geen (leidende) rol te spelen voor de inhoud van dit maatwerk, maar enkel voor de snelheid waarmee dit gerealiseerd wordt. In dit kader biedt Venlo subsidies aan instanties wiens  plannen aansluiten op de vier pijlers uit de Venlo.fit Sportvisie 2030:

 • Wij leren bewegen: de Venlose jeugd dient op te groeien met sport en bewegen.
 • Bij ons beweegt iedereen: sport en bewegen moet ook voor kwetsbare inwoners toegankelijk zijn.
 • Sportvereniging en haar voorzieningen: verenigingen worden in de gelegenheid gesteld om in te blijven spelen op de veranderende behoeften van de inwoners.
 • Onze ruimte daagt uit: de openbare ruimte dient mogelijkheden te bieden voor sport en bewegen, omdat dit steeds vaker in ongeorganiseerd verband plaatsvindt.
De gemeente heeft drie types subsidies gedefinieerd:
 • De Startsubsidie is een structurele subsidie die organisaties moet helpen om zelfstandig hun sportieve en maatschappelijke rol te (gaan) vervullen.
 • De Stimuleringssubsidie is een structurele subsidie om organisaties te bewegen activiteiten of projecten uit te voeren die gericht zijn op de hierboven genoemde pijlers.
 • De Innovatiesubsidie is een eenmalige uitkering gericht op vernieuwing binnen een sportorganisatie.

Terug naar boven

Varianten subsidies Hoe te komen tot een subsidiesysteem