Voorbeelden en instrumenten

Laat je inspireren door aanpakken van de verschillende gemeenten:

Breda Doet: van organiseren en sturen, naar faciliteren en verbinden

Sinds 2016 werkt Breda volgens een nieuw concept op basis van co-creatie: Breda Doet. In plaats van op individuele basis subsidie aanvragen voor voorzieningen en activiteiten kunnen nu alleen partners die werken aan hetzelfde thema een subsidieaanvraag doen. Partners zitten letterlijk aan tafel en de gemeente faciliteert dit proces waar nodig, bijvoorbeeld door een procesbegeleider. Als een tafel er financieel uit komt, dan wordt de subsidie ook voor twee jaar in plaats van een jaar toegekend. Wanneer het gezamenlijke uitvoeringsplan van een thematafel klaar en ingediend is, besluit het college of zij subsidie beschikbaar stelt aan de voorstellen in het uitvoeringsplan, rekening houdend met het subsidieplafond en de wettelijke kaders.

Terug naar boven
 

Tips:

 • Tafels met bestaande netwerken komen eerder tot resultaat.
 • Durf elkaar kritisch te bevragen.
 • Begin op tijd.
 • Optimaliseer de procesbegeleiding.

Enschede: Basissubsidie, accommodatiekorting en verenigingssubsidie

Door over te gaan op kostendekkende tarieven ontstond in Enschede financiële ruimte om het subsidiebudget te verhogen. De gemeente Enschede introduceert drie nieuwe begrippen in de financiering van sportverenigingen: een basisbijdrage, een accommodatiekorting en een verenigingssubsidie. Het nieuwe systeem is geen blauwdruk voor andere gemeenten, maar kan wel als voorbeeld dienen van hoe een gemeente met financiële middelen om kan gaan. Iedere gemeente zou zelf kunnen bepalen of het andere bouwstenen toe wil voegen of een aantal wil verwijderen. De drie nieuwe begrippen zijn:

 1. De basissubsidie: is alleen voor sportverenigingen bedoeld. Hiermee wil de gemeente laten blijken dat ze waardeert dat sportverenigingen een positieve impuls geven aan de leefbaarheid in de stad of het dorp.
 2. De accommodatiekorting: komt vrijwel overeen met de bekende situatie waarbij de gehanteerde huurtarieven niet de kostprijs van de accommodaties dekken. Daarmee lijkt het in tegenspraak met de wens van de gemeente Enschede om kostendekkende tarieven te hanteren. Maar met de accommodatiekorting wordt wel de mogelijkheid ingebouwd om gefaseerd over te schakelen naar een nieuw systeem. Door deze korting langzaam te laten afnemen, kunnen verenigingen langzaam wennen aan het idee van meer kostendekkende tarieven. Bijvoorbeeld het tarief bedraagt nu 50% van de kosten (de vereniging krijgt 50% accommodatiekorting) en wordt dat in het nieuwe systeem opgevoerd tot 60% (ofwel 40% accommodatiekorting).
 3. De verenigingssubsidie: De middelen die vrijkomen door een kostendekkend (lees: hoger) accommodatietarief te hanteren, gebruikt Enschede om verenigingssubsidie uit te keren. Deze is ook beschikbaar voor commerciële sportaanbieders als zij bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen.

Terug naar boven
 

Amsterdam: Harmoniseren subsidieregelingen

In de gemeentelijke reorganisatie sport waren ‘eenduidig, transparant en efficiënt’ de belangrijkste doelstellingen van Amsterdam. Dat is onder meer uitgewerkt door de bestaande centrale en decentrale gemeentelijke subsidieregelingen voor sport te harmoniseren. De subsidieregelingen sport voor Amsterdam zijn:

 • Subsidieregeling voor (aanpassing van) verenigingsaccommodaties: Het doel van deze subsidie is om een goede kwaliteit van verenigingsaccommodaties te bevorderen. Amsterdamse buitensportverenigingen kunnen subsidie aanvragen voor bouw, renovatie of uitbreiding van hun verenigingsaccommodatie.
 • Subsidieregeling grootstedelijke sportevenementen: De regeling biedt ondersteuning bij het verwerven en organiseren van die (top)sportevenementen die bijdragen aan het bevorderen van het (inter)nationale sportimago van Amsterdam en het verhogen van de sportparticipatie van Amsterdammers. Met de regeling stuurt Amsterdam tevens op de gemeentelijke actualiteiten van dat begrotingsjaar.
 • Subsidieregeling gehandicaptensport: Het doel van deze subsidieregeling is sportverenigingen en organisaties te stimuleren om (structureel) sportaanbod voor gehandicapten te realiseren en ondersteuning te geven bij het organiseren van eenmalige sportactiviteiten en -evenementen gericht op Amsterdammers met een beperking.
 • Subsidieregeling sportstimulering lage inkomenswijken: Het doel van deze subsidieregeling is het verhogen van sportdeelname van kinderen uit minimahuishoudens, door sportorganisaties te stimuleren zich te vestigen in gebieden met een hoog percentage lage inkomensgezinnen/lage sportparticipatie en verenigingen financieel te ondersteunen in problemen die worden veroorzaakt door een hoog percentage niet-draagkrachtige leden.
 • Subsidieregeling lokale sportstimulering: Deze subsidieregeling ondersteunt (eenmalige) activiteiten in wijken en buurten om meer Amsterdammers kennis te laten maken met en (structureel) deel te laten nemen aan bewegings- en sportactiviteiten.

Terug naar boven
 

Arnhem: meer sporten en bewegen door inactieven

De gemeente Arnhem wil sport- en beweegactiviteiten stimuleren die gericht zijn op (meer) sporten en bewegen door (ook inactieve) individuen en groepen Arnhemmers. Voor initiatieven die hieraan bijdragen, kan een beroep worden gedaan op de Subsidieregeling Sport. Per 1 januari 2016 heeft Arnhem een nieuwe Subsidieregeling Sport. De Subsidieregeling Sport is toegankelijk voor subsidiëring van projectmatige activiteiten, structureel aanbod aangepast sporten en stimulering van talentherkenning en talentontwikkeling.

Subsidiecategorieën zijn:
 1. Opzetten van projecten en activiteiten gericht op het activeren van specifieke doelgroepen
 2. Organiseren van sportactiviteiten in Arnhem op nationaal en internationaal niveau
 3. Oprichten van een sportvereniging in een tak van sport dat in Arnhem niet bestaat
 4. Aanbieden van een structureel aanbod op het gebied van aangepast sporten
 5. Organiseren van verenigingsoverstijgende activiteiten voor talentherkenning en talentontwikkeling

De belangrijkste wijzigingen zijn inmiddels:

 • Deelname aan internationale wedstrijden valt niet meer onder de regeling.
 • Sportieve activiteiten die gericht zijn op het inzamelen van geld voor een goede doel, worden niet gesubsidieerd.

Terug naar boven
 

Voorst: maatschappelijke initiatieven, accommodaties en verenigingen

Per 1 september 2016 heeft de gemeente Voorst de nieuwe beleidsregel subsidie sportstimulering vastgesteld met als doel het sporten en bewegen te stimuleren door samenwerking. Hiermee kwamen de subsidie voor sportverenigingen op basis van het aantal jeugdleden tot 18 jaar en subsidie voor schoolsporttoernooien te vervallen.

Subsidie maatschappelijk initiatieven:

De gemeente Voorst ondersteunt (nieuwe) maatschappelijke Initiatieven financieel door middel van de Voorster Ideeënbank. Op het platform www.voorstactief.nl kunnen inwoners initiatieven indienen. Om een aanvraag in behandeling te nemen en te laten toetsen, zijn onderstaande vragen van belang:

 • Is dit een nieuw initiatief voor een organisatie? Wat is nieuw aan dit initiatief?
 • Is er samenwerking met andere partijen? Zo, met welke partijen?
 • Zijn er mogelijkheden om dit initiatief in de toekomst te herhalen? Zo ja, hoe denkt een organisatie dit te doen?
 • Zijn er mogelijkheden om dit initiatief op te starten en wat zou daarin het aanvullende bedrag vanuit de gemeente Voorst kunnen zijn?
Subsidie accommodatiekosten:

De Gemeente Voorst compenseert enkele accommodatiekosten:

 • OZB-compensatieregeling (kleedaccommodatie-gebruiker, eigenaar en velden-gebruiker, gebruiker lichtmasten)
 • Subsidie voor het dagelijks en groot onderhoud van de natuurgrasvelden
 • Verenigingen Sportief Evenwicht (aangepast sporten) en TZ&PC Proteus (zwemmen en waterpolo) ontvangen jaarlijks subsidie als compensatie voor de accommodatiekosten.
Voorstel subsidie verenigingen:

Gemeente Voorst wil verenigingen meer uitdagen om hun aanbod toegankelijk te maken voor meer kwetsbare inwoners. De gemeente wil dat zij bijdragen aan het algemene maatschappelijke belang en dat zij ook in de netwerken van het sociaal domein gaan participeren. Benut elkaars kennis en infrastructuur. Uitgangspunten van Voorst:

 • ‘We waarderen onze verenigingen en blijven ze ondersteunen in hun bestaansrecht.’
 • ‘We vragen de verenigingen, naast hun maatschappelijk, sport- en/of cultureel aanbod, wat zij kunnen en willen bijdragen aan één of meerdere van de maatschappelijke effecten binnen de levensdomeinen van het sociaal domein.’
 • ‘Gemeente en verenigingen zijn samenwerkingspartners in het sociaal domein. We gaan in overleg met vertegenwoordigers van verenigingen om de samenwerking vorm te geven.’

Terug naar boven
 
Varianten subsidies Hoe te komen tot een subsidiesysteem