Varianten subsidies

Als een gebruiker geen volledige kostendekkende vergoeding betaalt voor het gebruik van gemeentelijke voorzieningen of diensten, wordt dit gezien als ‘indirecte subsidies’ van de gemeente; een voorbeeld is het verhuren van een gemeentelijke sportaccommodatie aan een sportvereniging tegen een niet kostendekkend tarief. Indirecte subsidies zijn wettelijk (dat wil zeggen op grond van de Algemene wet bestuursrecht) geen subsidies en daardoor minder zichtbaar. Deze vorm van subsidie is met de intrede van de Wet Markt en Overheid onder bepaalde voorwaarden nog mogelijk maar wel ongewenst. Daarom werken we indirecte subsidies niet verder uit in deze financieringswijzer.

Directe subsidies zijn subsidies die aan sportverenigingen of andere sportorganisaties worden verstrekt voor een bepaald doel en een bepaalde periode. Welke soorten zijn er?

Start- en ontwikkelingssubsidies

Subsidies die het opzetten van nieuwe ontwikkelingen stimuleren, of continuering van ontwikkelingen mogelijk maken, voor activiteiten met een vernieuwend karakter die aansluiten bij nieuw gemeentelijk beleid.
Terug naar boven
 

Basis- of instandhoudingssubsidies

Subsidies voor organisaties om reguliere basisactiviteiten uit te voeren. De gemeente vindt het noodzakelijk dat de organisatie deel uitmaakt van het voorzieningenaanbod, omdat de organisatie (bijvoorbeeld een welzijnsinstelling) een bijdrage levert aan het algemeen maatschappelijk belang.

  • Exploitatiesubsidie: een exploitatiesubsidie is een subsidie in het exploitatietekort die wordt berekend op basis van (percentages van) de geraamde kosten van een organisatie (bijvoorbeeld een sportbedrijf). Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van het aanvullen van tekorten op de begroting van sportaccommodaties of de gratis uitvoering van eenmalig (groot) onderhoud.
  • Investeringssubsidie sportvoorzieningen: subsidie ter ondersteuning van sportclubs bij het in stand houden en de (ver)bouw en het verbeteren van sportaccommodaties. Een investeringssubsidie kan verstrekt worden in de vorm van leningen tegen lage rente of zelfs rentevrij. Gemeente Hellendoorn heeft de ⅓ regeling waarbij zij ⅓ van de investeringskosten voor haar rekening neemt bij bepaalde sportaccommodaties.
  • Garantstelling: garant staan.

Terug naar boven
 

Activiteitensubsidies

Subsidies voor eenmalige, kortdurende activiteiten, of voor activiteiten die een langere periode bestrijken. De activiteiten hebben een begin- en einddatum, zijn gericht op bepaalde doelgroepen en moeten leiden tot resultaten die in de subsidieaanvraag worden beschreven.

  • Evenementensubsidie: financiële bijdrage voor de organisatie van een sportevenement.

Terug naar boven
 

Waarderingssubsidies

Subsidie verstrekt om bepaalde activiteiten aan te moedigen of te ondersteunen die beleidsprioriteiten mogelijk maken. De gemeente kan hiermee bestaande of nieuwe initiatieven die ze van belang vindt aanmoedigen of stimuleren.

  • Sportstimuleringssubsidie: financiële bijdrage ter ondersteuning van activiteiten die sportstimulering tot doel hebben.
  • Sportondersteuningssubsidie: Bijvoorbeeld: scholing vrijwilligers of verenigingsondersteuning.
  • Subsidie voor maatschappelijke activiteiten.

Terug naar boven
 

Hoe te komen tot een subsidiesysteem Voorbeelden en instrumenten