Toelichting regeling Brede Regeling Combinatiefuncties

De doelen van het VWS en de VNG/VSG met de combinatiefunctionarissen zijn:

 • Meer kinderen, jongeren en volwassenen die sporten, bewegen en meedoen aan cultuur. Het gaat hierbij ook om kwetsbare groepen en mensen die achterblijven in sport-, beweeg- en cultuurdeelname.
 • Sterke aanbieders in sport, bewegen en cultuur waarbij kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid geregeld is.
 • Een sterke verbinding tussen sport, bewegen en cultuur met andere domeinen en programma’s (onderwijs, gezondheid, zorg, welzijn en sociale zaken/armoede & schulden) die bijdragen aan de bovenste twee ambities.

Er is ruimte voor zes profielen in de Brede Regeling Combinatiefuncties:

 1. Buurtsportcoach
 2. Cultuurcoach
 3. Combinatiefunctionaris Onderwijs
 4. Clubkadercoach (incl. Verenigingsmanager en Sportparkmanager)
 5. Beweegcoach
 6. Coördinator Sport en Preventie

Wat is een buurtsportcoach?

Een buurtsportcoach is een functionaris binnen het sport-, beweeg- en cultuurdomein, met als opdracht om vraaggericht de toeleiding en begeleiding naar sport-, beweeg- en cultuuraanbod te versterken. De domeinen waarbinnen deze functionaris werkzaam is, zijn: Sport, Bewegen, Cultuur, Onderwijs, Preventie, Gezondheid, Zorg en Welzijn c.q. het sociaal domein (zoals sociale zaken inclusief aanpak armoede & schulden). Er is hierbij altijd sprake van een combinatie van minimaal twee domeinen, waarbij sport en/of cultuur leidend zijn (Ministerie VWS, 2023).

Er zijn buurtsportcoaches die zich op een specifieke doelgroep richten. De rol van buurtsportcoach kan verschillen van uitvoerend tot coördinerend of verbindend. De gemeente maakt de keuze voor het doel, doelgroep, uitvoering/verbinding en werkgeverschap van de buurtsportcoach.
Terug naar boven

Regeling per 2023

De rijksgelden worden per januari 2023 voor vier jaar toegekend met als verdeelsleutels het aantal inwoners en het aantal inwoners met gezondheidsachterstanden (lage inkomens, laag opgeleid). De Rijksbijdragen voor de functionarissen is gesteld op €89.500.000 voor de jaren 2023 tot en met 2025. En voor 2026 is er een bedrag vastgesteld op €86.500.000. Deze bedragen zijn maximaal €500.000 per jaar voor de gehele brede SPUK. Hierin wordt niet meer uitgegaan van een vastgesteld normbedrag. De btw-vrijstelling voor diensten op het gebied van sport is verruimd. Dit kan ook van toepassing zijn op de inzet van buurtsportcoaches, waardoor gemeenten btw die aan hen in rekening wordt gebracht in relatie tot deze activiteiten niet in aftrek kunnen brengen. Hiervoor geldt geen compensatiemogelijkheid meer vanuit het btw-compensatiefonds. Wel wordt gemeenten compensatie geboden via de Specifieke uitkering stimulering Sport.

De bestuurlijke afspraken over de Brede Regeling Combinatiefuncties zijn vanaf 2023 herzien. Bij het inzetten van de functionarissen worden de ambities en doelen uit de Hoofdlijnen Sportakkoord II en het programma School en omgeving en de meerjarenbrief ‘De kracht van creativiteit’ als leidraad genomen. Daarnaast zijn er wijzigingen in het toevoegen en versterken van profielen die zorgen voor een versterkte sportclub. Dit zijn de profielen: clubkadercoaches, verenigings-, en sportparkmanager. Daarnaast is een profiel ‘Coördinator sport en preventie’.

De coördinator sport en preventie zorgt voor de verbinding tussen de Brede Regeling Combinatiefuncties en de afgesproken doelen in de programma’s van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Alleen met een ‘coördinator sport en preventie’ heeft een gemeente recht op het uitvoeringsbudget voor het Lokaal Sportakkoord. Hiernaast blijven de profielen buurtsportcoach (als spin in het web), beweegcoach (voor mensen die weinig sporten en bewegen) en combinatiefunctionaris onderwijs (voor verbinding met het onderwijs). Daarnaast zullen combinatiefunctionarissen voor het onderwijs een rol hebben voor extra sport- en beweegmomenten buiten het reguliere onderwijs.
Terug naar boven

Rol gemeente

De gemeente voert de regie over de inzet van de buurtsportcoaches en maakt samen met plaatselijke (commerciële) sport- en beweegaanbieders en andere partijen afspraken. Die afspraken gaan over de volgende zaken.

 • Voor welke organisaties of werkvelden gaat de buurtsportcoach werken?
 • Wie wordt de werkgever van de buurtsportcoach?
 • Hoe wordt de cofinanciering georganiseerd?
 • Op welke doelgroepen richt de buurtsportcoach zich?
 • Welke doelen moet de buurtsportcoach behalen?
 • Wat voor iemand (welk type professional, met welk opleidingsniveau) is daarvoor nodig?

Het verschilt per gemeenten wie de werkgever is van de functionarissen. In 2022 was 96% in loondienst. De meeste functionarissen waren aangesteld bij niet-commerciële organisaties in de sectoren sport, welzijn en cultuur of bij een gemeente. Dit kan direct bij de gemeente zijn of via een gemeentelijk sportbedrijf. Andere opties zijn via een provinciaal sportservicebureau, het onderwijs of commerciële sport- en welzijnsorganisaties.
Omdat de werkgevers van de functionarissen verschillen, zijn de CAO’s divers. De meeste functionarissen vallen onder de CAO sport of gemeenten. Andere vallen onder de CAO zorg en welzijn, CAO onderwijs, CAO sociaal werk, CAO zwembaden, CAO kinderopvang of CAO sportvereniging (Heijnen et al., 2022).
Terug naar boven

Monitoring en evaluatie

Als een gemeente of werkgever van de buurtsportcoach wil weten wat voor impact de buurtsportcoach heeft op de beleidsdoelen van de gemeente, moeten als eerste de doelen van de buurtsportcoach in kaart worden gebracht. Zo kan meten of deze doelen zijn behaald. Er zijn verschillende tools die hierbij kunnen helpen:

Het Mulier Instituut heeft een jaarlijkse monitor Brede Regeling Combinatiefuncties. Hierin worden jaarlijks de ontwikkelingen rondom de verschillende combinatiefuncties bijgehouden.
Terug naar boven

Tips:

 • Bekijk hier verschillende algemene onderzoeken met betrekking tot de Brede Regeling Combinatiefuncties.
 • De VSG en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) heeft samen met Kenniscentrum Sport & Bewegen verschillende factsheets en inspiratiesheets voor buurtsport- en cultuurcoaches ontwikkeld om met specifieke onderwerpen en doelgroepen aan de slag te gaan.