PPS-constructies

Gemeenten neigen steeds vaker naar een publiek-private samenwerking (PPS) bij de realisatie van een multifunctionele sportaccommodatie. Voor de sportsector is deze samenwerkingsvorm relatief nieuw. Bij een PPS wordt doorgaans één private (markt)partij betrokken bij de initiatieffase, het ontwerp, de bouw en het beheer en onderhoud. De gemeente en de private partij maken een verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De wisselwerking van publiek en privaat kan bijdragen aan een kwalitatief beter resultaat (ook op de lange termijn), een beter risicomanagement en hierdoor lagere kosten en een efficiëntere uitvoering (Sport & Gemeenten, maart 2016).

Een vorm van PPS waar steeds meer aandacht voor komt is een geïntegreerde concessie, waarin de opdrachtnemer de componenten Design, Build, Finance en Maintain (DBFM) allemaal voor zijn rekening neemt. DBFM past vooral goed bij projecten waar keuzes in de bouw van invloed zijn op onderhoudskosten, omdat het dan dezelfde partij is die hierover gaat (lifecycleoptimalisatie). Voor DBFM om een reële optie te worden moet het (i) goed mogelijk zijn om voor de lange termijn eisen te zetten en (ii) het project moet voldoende groot zijn in verband met de complexiteit die hoort bij het sluiten van een DBFM-overeenkomst.

Hoe kan een gemeente op een interactieve manier te werk gaan? Lees meer in het stappenplan financiering sport- en beweegbeleid:  
Ga naar het stappenplan.

Tip: