Alternatieve bekostigings- en financieringsvormen

Crowdfunding

Crowdfunding, publieksfinanciering, is een alternatieve wijze om projecten te financieren. Bij crowdfunding starten initiatieven een campagne om binnen hun eigen netwerk geld, hulp en materiaal in te zamelen en daarmee hun project te realiseren. Crowdfunding past dan ook uitstekend binnen veranderingen als burgerparticipatie.

Kenmerkend aan crowdfunding is dat er altijd een concreet project is, een doelbedrag en een afgebakende periode van één tot twee maanden waarbinnen het geld moet worden opgehaald. Lukt dat niet, dan krijgen alle donateurs hun bijdrage weer teruggestort.

Maatschappelijke initiatieven die via crowdfunding worden gerealiseerd, raken vaak aan de verantwoordelijkheid en de ambities van een lokale overheid. Denk aan een buurttuin of een speeltoestel in de openbare ruimte, een nieuw informeel zorgconcept dat eenzaamheid tegengaat of een uitkijktoren om meer mensen naar een natuurgebied te trekken. Er zijn dan ook goede redenen om als gemeente of provincie een actieve rol te spelen in het stimuleren en mogelijk maken van crowdfunding voor dit soort initiatieven.

Tips:

Social Impact Bond

Een Social Impact Bond is een innovatief financieel instrument om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Een Sport Impact Bond is een samenwerking tussen een uitvoerende (sport)organisatie, een investeerder en de overheid.

De uitvoerende organisatie maakt met de gemeente afspraken over de resultaten die ze gaat realiseren. De investeerder stopt geld in het initiatief en de overheid betaalt dit geld terug aan de investeerder als de vooraf afgesproken resultaten daadwerkelijk worden behaald. Deze terugbetaling gebeurt tegen een afgesproken rendement. Investeerders kunnen partijen uit de markt zijn, maar ook liefdadigheidsorganisaties die een hoger risico willen nemen en akkoord gaan met een lager rendement en langere looptijd. Het gaat in deze constructie om de resultaten. De betrokken partijen maken op basis van gelijkwaardigheid afspraken over wat ze willen realiseren en welke opbrengsten (ook financieel) ze verwachten.

Tips:

Filantropie

De 21e eeuw wordt beschreven als de gouden eeuw van de filantropie. Naast de 5,7 miljard euro die jaarlijks aan goede doelen wordt gegeven in Nederland, ligt er de komende decennia ook een aanzienlijke vermogensoverdracht in het verschiet. De sport is een sector die relatief weinig profiteert van giften en schenkingen. Mogelijke barrières zijn dat het bij veel verenigingen en bonden niet in de natuur zit om hun achterban actief te benaderen voor een schenking of nalatenschap en dat hun kennis van particuliere fondsenwerving beperkt is.

In het rapport Klinkende Munt wordt voorgesteld om de oprichting van een ‘Nationaal Sportfonds’ te overwegen, waarin fondsenwerving wordt belegd. Dit idee wordt nu verder uitgedacht. Het doel van zo’n fonds zou zijn om een brug te slaan tussen de vermogensmarkt en de sport, om te investeren in sportprojecten. En dat op grotere schaal en minder versnipperd dan nu het geval is.”

Tips:

 

Lees dit WRR-rapport voor meer begrip over hoe de filantropische sector in elkaar steekt.

 

OZB-verhoging en baatbelasting

Vanwege de flinke investeringsopgave waar Nederland mee te maken heeft, is er binnen de wereld van gebiedsontwikkeling en infrastructuur veel aandacht voor innovatieve bekostigingsmodellen. Zo wordt er steeds meer nagedacht over het concept om investeringen af te dekken met de toekomstige stijging van de OZB. Het idee hierachter is dat huizen met uitzicht op natuur een hogere vastgoedwaarde krijgen en dus automatisch meer OZB aan de gemeente afdragen. Dit zou ook voor de sport kunnen werken, als is aangetoond dat het wonen nabij een sportveld tot vastgoedwaardestijging leidt. Het onderzoek The economics of sports (2011) geeft een indicatie dat dit het geval is, maar hier zou nog verder onderzoek naar moeten komen. In het verlengde van de OZB-stijging als nieuwe bekostigingsbron, is er ook de ‘baatbelasting’; een belasting die gemeenten aan bewoners kunnen opleggen als zij baat hebben bij de aanleg van nieuwe voorzieningen.

Social Return

Het is inmiddels gebruik bij veel gemeenten om een zgn. ‘Social Return’ verplichting te koppelen aan de inschrijving op aanbestedingen. Dit is meestal een beperkt percentage (bijvoorbeeld 5%) van de hele opdrachtsom. De partij waaraan een opdracht wordt gegund, is verplicht dit bedrag in een project met maatschappelijk waarde te stoppen. In de praktijk wordt deze Social Return plicht vooral ingevuld met projecten die toeleiding naar werk stimuleren. Een aantal gemeenten denkt na over in hoeverre Social Return specifiek voor andere beleidsdoelen ingezet kan worden, waaronder sport.

 

 

 

Intersectoraal beleid Subsidies Commerciële aanbieders Sponsoring