Privatisering

Bij zuivere privatisering worden de betrokken accommodaties volledig overgedragen aan een commerciële marktpartij en is er geen enkele sprake meer van gemeentelijke binding met of invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk is de privatisering vaak op een aantal onderdelen van toepassing. Bijvoorbeeld het onderhoud van een clubhuis of het beheer van zwembaden gaat naar een aparte organisatie. Daarbij ligt het voor de hand dat:

  • de gemeente de accommodaties aan de betreffende partij verkoopt.
  • het personeel niet naar de onderneming overgaat, maar binnen de gemeentelijke organisatie moet worden herplaatst, tenzij anders overeengekomen.

 

Privatisering
Voordelen Nadelen
  • Aanzienlijke besparing op gemeentebegroting
  • Eenmalige opbrengst
  • Als gemeente geen invloed meer op sociaal maatschappelijke rol
  • Instandhouding voorzieningen onzeker
  • Herhuisvesting vaste gebruikers grotendeels onmogelijk
  • Herplaatsing personeel binnen de gemeentelijke organisatie of, al naar gelang het Sociaal Statuut en/of Sociaal Plan dit toestaat, ontslag

Tip:

Lees ‘Exploitatie van sportaccommodaties’, een verkennende studie van het Mulier Instituut met een diepere analyse over succes- en faalfactoren bij verzelfstandiging en privatisering van sportaccommodaties. Hier zijn ook twee casusbeschrijvingen te vinden van geprivatiseerde sportaccommodaties.