Beheren van sport- en speelplaatsen

Veel burgers voelen zich betrokken bij hun wijk of omgeving en zetten zich daar vrijwillig voor in. Ze doen vrijwilligerswerk of organiseren schoonmaakacties in de straat om de leefbaarheid te verbeteren. Anderen kopen collectief zonnepanelen in of richten een lokale zorgcoöperatie op.

Steeds meer gemeenten stimuleren dit type activiteiten. Het gaat dan om het betrekken van burgers bij overheidsbeleid; burgers tonen betrokkenheid en nemen eigen initiatieven. De gemeente speelt in op ideeën en denkkracht van inwoners door het faciliteren van burgerinitiatieven.

Ook op het gebied van sport en bewegen ontstaan dit soort initiatieven, bijvoorbeeld als het gaat om speeltoestellen. In dat geval is het bijvoorbeeld mogelijk een stichting op te richten waarbinnen bewoners de speeltuin beheren. Zij krijgen hiervoor eventueel geld van de gemeente, zoals geld voor het beheer en eventuele vervangingsgelden.

Inwoners Stichtse Vecht kunnen speeltoestellen ‘adopteren’

Inwoners van de gemeente Stichtse Vecht kunnen sinds juli 2016 naast groen ook andere elementen in de openbare ruimte adopteren, zoals bankjes of speeltoestellen. Hiermee wil de gemeente burgerkracht bevorderen en inwoners meer verantwoordelijk laten zijn in hun eigen leefomgeving. De gemeente heeft een aanvraagprocedure ontwikkeld, waarbij mensen aan de hand van vaste richtlijnen kunnen aangeven waarom en hoe ze bepaalde speeltoestellen willen beheren. De gemeente toetst of het wenselijk is het beheer van een toestel of toestellen over te dragen. Ook geeft de gemeente aan welke eisen gesteld worden aan het beheer van de toestellen (bijvoorbeeld: burgers moeten periodieke keuring toestaan en groot onderhoud gebeurt onder toezicht).

Tip:

Een gemeente moet van tevoren goed duidelijk hebben wat ze wil bereiken met het laten overnemen van het beheer. En ze moet de risico’s afwegen tussen het uit handen geven en de kans dat er iets misgaat. Leg ook de juridische verantwoordelijkheid vast.

 

Deventer draagt speelplekken over aan stichting

De gemeente Deventer heeft de afgelopen twee jaar (2015-2017) bijna honderd speelplekken overgedragen aan twee stichtingen. Deze speelplekken blijven hierdoor behouden. De twee stichtingen beheren en onderhouden deze speeltuinen in Deventer. De gemeente inspecteert alle speelplekken minimaal een keer per jaar. Met het beschikbare budget kon de gemeente niet meer alle 380 speelplekken in de gemeente garanderen. De beide stichtingen krijgen per speelplek budget voor het beheer en onderhoud van de speelplekjes.

Het voorbeeld in Deventer vraagt om een interactieve aanpak met de buurt. Meer hierover staat in “start met een interactief proces“. Van belang zijn ook het nadenken over de randvoorwaarden voor het interactieve proces en het maken van een planning.

 

Realisatie van sport- en beweegvoorzieningen Beheren en exploiteren van sport- en beweegvoorzieningen