9. Sport en Onderwijs

Zowel het voor-, tijdens- en naschools sportaanbod is op dit thema van toepassing. Denk aan doelstellingen over de kwantiteit en kwaliteit, beweegmanagement, Sportieve en Gezonde scholen, het verminderen van schooluitval en schoolsport/naschoolse sportieve opvang.

Databronnen

Wat wordt gemeten? Bron Niveau Doelgroep Openbaar?
Bewegen op school (gymles, actief transport, buitenspelen) en bewegen buiten school. Leefstijlmonitor van CBS en RIVM. 1 4 jaar en ouder

Kwaliteit bewegingsonderwijs, zoals lesomvang, leerkrachten, accommodatie, onderwijskwaliteit, schoolsport en externe samenwerking. Monitor School en Sport van het Mulier Instituut. 1 Primair, voortgezet en speciaal onderwijs

Beleid, aanbod en plannen gezonde leefstijl mbo-scholen. Monitor Gezonde leefstijl in het mbo van DSP-groep. 1 Mbo

Voortgang ontwikkeling kind (lichamelijk). Leerlingvolgsysteem Bewegingsonderwijs. 1,4 Primair, voortgezet en speciaal onderwijs

Scholen zelf

Schooluitval bij kinderen. Kinderen in Tel; vraag een uitgebreid gemeentelijk rapport op voor € 1.000,-. 1, 2, 4, 5 Kinderen (0-17 jaar)

Ziekte en verzuim op school. De Kindermonitor van GGD’en, RIVM en CBS; vraag data van gemeente op bij GGD-regio. 3, 4 Kinderen (4-12 jaar)*

Gezinssituatie, wonen en veilig opgroeien, onderwijs, arbeid, alcoholgebruik en gezondheid, criminaliteit en jeugdzorg. Jeugdmonitor, zie ook CBS. 1,4 Kinderen en jongvolwassenen (0-25 jaar)

Niveaus: landelijk (1) – provinciaal (2) – regionaal (3) – gemeentelijk (4) – wijkniveau (5).
* De doelgroep kinderen en jeugd is niet landelijk afgestemd met de GGD’en, waardoor niet elke GGD de kinder- of jeugdmonitor aanbiedt. Raadpleeg je regionale GGD om af te stemmen welke data beschikbaar zijn. In tabellenboeken kunnen resultaten worden weergegeven of inwoners wel of niet een langdurige beperking hebben of de mate van sociaaleconomische status (SES). De jeugdmonitor is voor 14 regio’s beschikbaar, waarvan 9 GGD’en ook data op lokaal niveau aanbieden.