3. Maatschappelijke waarde van sport

De maatschappelijke waarde van sport heeft betrekking op de sociaalmaatschappelijke aspecten van sport en bewegen. Sport wordt als middel ingezet om individu-overstijgende doelen te realiseren en kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan maatschappelijke en sociale uitdagingen.

Sport en bewegen worden bijvoorbeeld ingezet om een positieve bijdrage te leveren aan het sociaal domein, cultuur, veiligheid en het milieu. Denk bij het sociaal domein aan doelstellingen zoals het voorkomen van eenzaamheid, verbeteren van integratie, arbei3dsre-integratie of het versterken van het opvoed- en opgroeiklimaat.

Cultuur kan betrekking hebben op doelstellingen rondom behoud van cultuur erfgoed (zoals fierljeppen en klootschieten).

Veiligheid kan van toepassing zijn op het versterken van saamhorigheid in een buurt of het voorkomen van (jeugd)criminaliteit en bij milieudoelen zijn bijvoorbeeld een duurzame ontwikkeling van sportvoorzieningen of energie- en waterbesparing bij clubs belangrijk thema’s.

Databronnen

Wat wordt gemeten? Bron Niveau Doelgroep Openbaar?
Overlast, vandalisme en criminaliteit. Vraag data op bij de lokale of regionale politie. 4 Alle inwoners

X

Leefbaarheidssituatie en leefbaarheidsontwikkeling per wijk (wonen, werken en leven, demografische ontwikkelingen, veiligheid en bereikbaarheid van voorzieningen). Leefbarometer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 4 (evt. 5) Volwassenen

Per gemeente verschillend

Inzicht in het gebruik van individuele (zorg)voorzieningen, voorspellers voor toekomstig zorggebruik en de cliëntervaring Wmo. Raadpleeg de gemeentelijke monitor Sociaal Domein via www.waarstaatjegemeente.nl. 1, 4 Volwassenen

Kunst & cultuur, geluk & welzijn, woonklimaat & aantrekkingskracht. In de Atlas voor gemeenten worden 50 gemeenten met elkaar vergeleken op diverse terreinen. 1, 4 Jeugd en volwassenen

X

Schooluitval bij kinderen. Kinderen in Tel; vraag een uitgebreid gemeentelijk rapport op voor € 1.000,-. 1, 2, 4, 5 Kinderen (0-17 jaar)

Ziekte en verzuim op school. De Kindermonitor van GGD’en, RIVM en CBS; vraag data van gemeente op bij GGD-regio. 3, 4 Kinderen (4-12 jaar)*

Gezinssituatie, wonen en veilig opgroeien, onderwijs, arbeid, alcoholgebruik en gezondheid, criminaliteit en jeugdzorg. Jeugdmonitor, zie CBS. 1,4 Kinderen en jongvolwassenen (0-25 jaar)

Niveaus: landelijk (1) – provinciaal (2) – regionaal (3) – gemeentelijk (4) – wijkniveau (5).

* De doelgroep kinderen en jeugd is niet landelijk afgestemd met de GGD’en, waardoor niet elke GGD de kinder- of jeugdmonitor aanbiedt. Raadpleeg je regionale GGD om af te stemmen welke data beschikbaar zijn. In tabellenboeken kunnen resultaten worden weergegeven of inwoners wel of niet een langdurige beperking hebben of de mate van sociaaleconomische status (SES). De jeugdmonitor is voor 14 regio’s beschikbaar, waarvan 9 GGD’en ook data op lokaal niveau aanbieden.