Rol gemeente

Verkeersveiligheid

De gemeente is verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid rondom school. Als wegbeheerder dient de gemeente de wegen veilig in te richten. Het is aan de gemeente om te bepalen of rondom een school extra maatregelen, zoals SCHOOL op de weg of een zebrapad, worden genomen. Vanuit objectieve veiligheid (aantal ongevallen tellen) is hier vaak geen aanleiding voor. Maar de subjectieve onveiligheid, hoe ouders en kinderen de veiligheid in de schoolomgeving beleven, kan een argument zijn om extra maatregelen te nemen. In het schoolzone project is aangetoond dat een veilige schoolomgeving ook positief bijdraagt aan de mate van bewegen van kinderen. Hierdoor kan de gemeente gezondheid, welzijn, sport en duurzaamheid ook als argument gebruiken voor het aanleggen van extra veiligheidsmaatregelen in een schoolomgeving.

Beleid van de gemeente

Welke rol de gemeente kan spelen is afhankelijk van het beleid. Wanneer in het beleid plannen zijn opgenomen voor het aanleggen van schoolomgevingen, dan speelt de gemeente een grote rol en kan zij het beste de trekker zijn. Het is aan te bevelen een uniforme aanpak voor alle scholen in een gemeente te hanteren. En liever nog een uniforme aanpak voor meerdere gemeenten in één regio. Dit betekent niet dat in elke schoolomgeving dezelfde maatregelen genomen moeten worden, maar wel dezelfde herkenbaarheid met dezelfde, minimale ‘no regret’ maatregelen. Dat zijn: SCHOOL op de weg met een verticaal element (bijvoorbeeld een waarschuwingsbord voor spelende kinderen), een uniform herkenbaar hek bij de ingang van de school en hetzelfde kleurgebruik in de hele gemeente. Zie de Leidraad inrichting veilige schoolomgeving voor voorbeelden daarvan.

Rol ‘luisteren naar wensen en argumenten van school, ouders en buurt’

Wanneer geen beleid (en budget) beschikbaar is, heeft de gemeente de rol om goed te luisteren naar de wensen en argumenten van de school, ouders en buurt. En te onderzoeken of infrastructurele maatregelen gewenst en noodzakelijk zijn. Wanneer beide het geval is, moet de ambtenaar op zoek naar budget om dit te realiseren. In het schoolzone project is duidelijk gemaakt dat ook budgetten voor gezondheid, bewegen en sport kunnen worden aangewend voor een veilige schoolomgeving. Als er binnen een collegecyclus geen geld beschikbaar blijkt, kan de gemeente(ambtenaar) ervoor zorgen dat hier in het volgende college wel geld voor wordt gereserveerd.

Verkeerseducatie

Misschien nog wel belangrijker dan de infrastructuur is het nemen van gedragsmaatregelen. Dat kan door voorlichting, educatie en ludieke acties. Voor elke school is budget beschikbaar voor verkeerseducatie. In sommige gemeenten bepaalt de gemeente de bestedingen van dit budget, in andere gemeenten de provincie of stadsregio. De gemeente kan scholen helpen door te informeren over deze budgetten, maar ook praktisch faciliteren, door bijvoorbeeld te helpen met het uitzetten van examenroutes voor fietsexamens of door flyers rond te brengen. De gemeente heeft ook de rol goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden voor subsidies voor bewegingsstimulering en het stimuleren van gezond gedrag. Denk bijvoorbeeld aan de Gezonde school. Wanneer budget beschikbaar is, kan de gemeente scholen hier actief over informeren en bij helpen dit goed te besteden.

Rol school en ouders Rol overige stakeholders

Ga naar tips van stap 2 Ga naar praktijk voorbeelden