Lokaal sportakkoord

Veel gemeenten hebben inmiddels een lokaal sportakkoord en zijn bezig met de herijking. Dat akkoord biedt een goed platform om lokaal verbindingen te leggen tussen sport en bewegen enerzijds en partners op het gebied van de andere Brede SPUK-thema’s anderzijds.

Sportakkoord II kent drie ambities om de sport in Nederland te versterken: het fundament op orde, een groter bereik en meer (zichtbare) betekenis. De vier strategische partners Ministerie van VWS, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Platform Ondernemende Sport (POS) geven in het Sportakkoord een kader mee voor de uitwerking van de lokale sportakkoorden.

Inspiratie, informatie & tools


Sportakkoord.nl
Op sportakkoord.nl vind je meer informatie en tips over wat het Sportakkoord betekent voor jou als gemeente, en voor clubs of ondernemers in de sport. Ook kun je ook meer lezen over de verschillende deelakkoorden en inspiratie opdoen voor jouw lokale uitwerking.

Meer info

Reflectietool lokaal sportakkoord
Met de digitale reflectietool krijg je eenvoudig inzicht in de voortgang van jouw lokale sportakkoord. De uitkomsten helpen je om de samenwerking te evalueren en effectiever te maken, en daardoor de resultaten te verbeteren.

Meer info

Werken met lokale data in de sport
Om effectief sport- en beweegbeleid te maken voor jouw gemeente, is het zinvol uit te gaan van betrouwbare lokale data. Hoe is het gesteld met de sportdeelname? Welke behoeftes zijn er? Welk aanbod is er? Welke ontwikkelingen staan je te wachten? De handreiking ‘Werken met (lokale) data in de sport’ helpt iedereen die met lokaal sport- en beweegbeleid aan de slag gaat.

Meer info

Inclusie en diversiteit
Meedoen aan beweeg- en sportactiviteiten is voor kwetsbare groepen mensen, zoals mensen met een beperking, ouderen en jeugd uit gezinnen met een laag inkomen niet vanzelfsprekend. Terwijl juist deze groepen zoveel baat kunnen hebben bij meer bewegen in het kader van bijvoorbeeld leefstijl en participatie. Hier vind je een overzicht van kennis en tools die jou helpen om specifiek deze doelgroepen te betrekken bij sport en bewegen.

Meer info

Sociaal veilige sport
Sociaal en veilig sporten staan al tientallen jaren op de agenda van overheden en sportbonden. Aandacht voor deze problematiek en handvatten om ermee om te gaan – of liever nog deze problemen te voorkomen – blijven belangrijk. Hier vind je tips en voorbeelden over het creëren van een goed pedagogisch sportklimaat in jouw gemeente.

Meer info

Vaardig in bewegen
Door de motorische ontwikkeling van jongs af aan breed te stimuleren, worden jongeren vaardiger in bewegen en ontwikkelen ze een actievere leefstijl. Daarmee voorkom je ook dat kinderen vroegtijdig stoppen met sport. Hier vind je kennis en inspiratie over hoe je dit aanpakt.

Meer info

Ruimte voor sport en bewegen
Ruimte voor sport en bewegen is gericht op het creëren van een beweegvriendelijke omgeving en een toekomstbestendige sportinfrastructuur die uitnodigend, faciliterend en toegankelijk is voor iedereen. Een duurzamere sportinfrastructuur, versterkt het fundament waarop de sport verder kan bouwen. We leggen verbindingen tussen exploitatie en betaalbaarheid, maar ook beweegvriendelijke omgeving en verduurzaming. Door efficiënt ruimtegebruik van sport- en beweegvoorzieningen, kunnen we de maatschappelijke waarde vergroten en bijdragen aan de betekenis die sport en bewegen heeft voor andere domeinen.
Hier vind je ons kennisdossier beweegvriendelijke omgeving of neem een kijkje op duurzamesportsector.nl

Meer info

Maatschappelijke waarde van topsport
Om de maatschappelijke waarde van topsport te vergroten en de topsport in Nederland beter bestendig maken voor de toekomst zijn er vier opgaven: Maatschappelijk verantwoord presteren, behoud en verrijking van waardevolle topsportprestaties, vergroten van de zichtbaarheid en bereik van topsport, en betere benutting van het platform topsport voor maatschappelijke doelen. Hiermee zetten we tegelijkertijd in op versterking van het fundament van de sport, groei van het bereik van sport én meer betekenis van sport.

Meer info

Vitale Sportaanbieders
Het thema Vitale sportaanbieders is gericht op een kwalitatief sterk, veilig en toegankelijk sportaanbod voor iedereen. De aandacht ligt in dit sportakkoord bij het verstevigen van de basis: kwalitatief goede mensen, voldoende uitvoeringscapaciteit en een effectieve ondersteuningsstructuur voor sportaanbieders. Ook worden aanbieders meer gestimuleerd om vraag en aanbod op wijk- of buurtniveau goed op elkaar te laten aansluiten en zoveel mogelijk hierin samen te werken. Daarom is het aansluiten van de POS (Platform Ondernemende Sportaanbieders) essentieel. Ook de ondernemende aanbieders vervullen, naast de verenigingen, een belangrijke rol in het beweegaanbod in een buurt. Denk aan het bedienen van specifieke doelgroepen, waar zowel de inwoners (bijvoorbeeld een vrouw met een niet-westerse migratieachtergrond) als de aanbieder (denk aan de fitnessclub die een speciaal uurtje heeft voor vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond) belang bij heeft.

Meer info

Wil je meer informatie over dit thema, neem een kijkje bij onze partners: