Stap 3 - Realiseren van je plan

Gezamenlijk uitvoeren van het plan

Je bent nu in de fase dat je de uitgewerkte ambitie gaat uitvoeren. Dat lijkt lang geduurd te hebben. Niet alle betrokkenen in het netwerk hebben een rol gespeeld in de planvorming en kennen de uitgewerkte plannen al. Zij krijgen er nu voor het eerst mee te maken.

Dit is een spannende fase. Nu moet duidelijk worden of ook andere mensen vinden dat het initiatief een verbetering is. In deze fase zijn bijvoorbeeld de uitvoerders en de doelgroep belangrijk.

 • Vinden de deelnemers dat regionale samenwerking een verbetering is? Of vinden ze dat juist helemaal niet?
 • Moeten er nog dingen worden aangepast? De activiteiten van regionale samenwerkingsverbanden aangepast sporten kunnen divers zijn. In de uitvoering staat de match van de vraag met het aanbod centraal.
 • Kan iedere (potentiële) sporter een passende sport- of beweegactiviteit in de buurt vinden? Een analyse van de regio kan hierbij helpen.

 

Overzicht activiteiten

 

TIP: bouw aan een sterke organisatie

 • Maak in de uitvoering heldere afspraken en kom ze na.
 • Spreek af hoe je met elkaar omgaat, zowel binnen als buiten de vergaderingen om. Spreek bijvoorbeeld over het geven van feedback als afspraken niet worden nageleefd.
 • Duidelijke afspraken zijn ook nodig over de taken en rollen in het werkplan.
 • Besteed daarnaast aandacht aan het creëren van draagvlak voor het initiatief in de eigen organisaties, zowel op uitvoerend als bestuurlijk niveau. Dit draagvlak is cruciaal voor de samenwerking.
 • Informeer de achterban regelmatig over voortgang en resultaten en laat betrokkenen indien mogelijk meebeslissen.
 • Maak in de startfase gezamenlijk een rol- en taakverdeling.
 • Zoek passende rollen en taken bij personen die actief zijn in de samenwerking, zodat iedereen werk doet waar hij goed in is en zich prettig bij voelt.
 • Bespreek regelmatig met elkaar of de taken en rollen nog passend zijn, of iedereen weet wat er verwacht wordt en of er mogelijk aanpassingen nodig zijn.

Een goede verdeling en een gezamenlijke verantwoordelijkheid maakt het samenwerkingsverband minder kwetsbaar. En als bijkomend voordeel maakt het dat kennis en ervaring onderling kunnen worden gedeeld.

TIP: geef sport en bewegen voor mensen met een beperking een plek in het primaire proces

 • Is sport en bewegen een onderdeel van het primaire proces bij de betrokken organisaties?
 • Is sport en bewegen een onderdeel van het behandel- of zorgplan van een patiënt?
 • Wordt er sport en bewegen aangeboden in het lesprogramma van de school? Heeft sport en bewegen een plek in het gesprek met cliënten door medewerkers van een sociaal wijkteam of praktijkondersteuners?

Aandacht geven aan en het gesprek voeren over het thema geeft meer bewustzijn bij zowel de professional als de burger over de mogelijkheden en de betekenis van sport en bewegen. Het gaat in de gesprekken niet altijd specifiek over sport en bewegen, maar over vrijetijdsbesteding.

TIP: laat zien wat je doet

Een belangrijke taak van het samenwerkingsverband is om de match te maken tussen de vraag van mensen met een beperking en passend sportaanbod. Hiervoor is het belangrijk dat mensen met een beperking en hun omgeving weten dat ze bij jullie terecht kunnen.

 • Communiceer op een eenduidige manier naar buiten toe. Dit kan bijvoorbeeld vanuit een naam zijn met daarbij behorend logo. Voor het bekend maken van passend sportaanbod en andere activiteiten van het samenwerkingsverband kunnen verschillende communicatiekanalen worden ingezet. Denk hierbij aan een gezamenlijke website, social media, lokale media, via partners en doorverwijzers. En sluit aan bij bestaande communicatiekanalen zoals Uniek Sporten.
 • Denk goed na over de boodschap, en deze is voor iedere doelgroep anders. Het is niet alleen belangrijk om naar de doelgroep te communiceren, maar ook mét.
  • Wat heeft je doelgroep nodig?
  • Wat missen ze?
  • Waar kan het samenwerkingsverband op inspelen?
Lees de praktijkvoorbeelden uit Friesland en Rotterdam

TIP: verandering in de situatie

Wees alert op een verandering in de situatie van partners, zoals een decentralisatie, reorganisatie, subsidies die stoppen. Belangen, taken en verantwoordelijkheden kunnen hierdoor verschuiven en dit heeft invloed op de samenwerking.

TIP: koerswijzigingen

Wees voorbereid op verschillen tussen het opgestelde plan op papier en de uiteindelijke uitvoering in de praktijk en ga hier flexibel mee om. Partners moeten ruimte nemen en geven om het plan aan te passen bij knelpunten. Dit moet altijd in gezamenlijke besluitvorming en opnieuw vastgelegd worden. Accepteer dat je niet alles kunt beïnvloeden en dat, ondanks hard werken, soms niet alle resultaten worden behaald.

TIP: probleemoplossing

Voel je gezamenlijk verantwoordelijk voor het oplossen van problemen of conflicten, ondanks dat het probleem op papier soms belegd is bij één partner. Bespreek dit met alle partners en kom samen tot een oplossing. Ga conflicten niet uit de weg, maar spreek ontevredenheid uit en ga met elkaar in gesprek daarover.

 

De afbeelding laat een visuele uitwerking zien van een tijdlijn. In het artikel Netwerk bouwen: 4 instrumenten voor goede samenwerking op www.allesoversport.nl worden de verschillende instrumenten uitgelegd. De link naar het artikel is: https://www.allesoversport.nl/artikel/netwerk-bouwen-4-instrumenten-voor-goede-samenwerking/#4-de-tijdlijnmethode

Praktische tips: