Meer lezen over sporten, bewegen en mensen met een beperking

Meer lezen? Vind hier verwijzingen naar andere platformen, artikelen, organisaties, feiten & cijfers etc. over het thema sporten en bewegen van mensen met een beperking.

Feiten en cijfers over mensen met een beperking en sport en bewegen

Bepaalde groepen mensen in Nederland bewegen en sporten minder vaak. Dit zijn onder andere chronisch zieken en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bracht het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in kaart welke belemmeringen en drijfveren mensen ervaren om (meer) te gaan sporten en bewegen.

Sport op de kaart:

Sport op de kaart bestaat uit kaarten over sport en bewegen in Nederland. Het is een instrument voor bestuurders, politici, beleidsmakers en professionals die meer inzicht willen hebben, situaties willen vergelijken en onderbouwde keuzes moeten maken voor beleid en praktijk. Een van de thema’s is Sporten en bewegen voor mensen met een beperking.

Kernindicatoren sport:

De Kernindicatoren Sport en Bewegen volgen de stand van zaken op het gebied van sport en bewegen in de tijd. Een aantal indicatoren geeft de stand van zaken voor verschillende groepen in de bevolking weer, waaronder mensen met een chronische aandoening en/ of een beperking.

Monitor:

(On)beperkt Sportief 2013.

De Monitor (On)beperkt sportief 2013 geeft de stand van zaken betreft sporten en bewegen van mensen met een lichamelijke en verstandelijke handicap en van leerlingen in het speciaal onderwijs in beeld. Het onderzoek is uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van Onbeperkt Sportief.

Mensen met een beperking zijn onder andere te bereiken via specifieke organisaties, instanties en voorzieningen voor deze doelgroep. Er is een lijst beschikbaar met een overzicht van deze organisaties, instanties en voorzieningen.

Relevante organisaties

Verhalen over sport en bewegen door mensen met een beperking

 • Magazine: Grenzeloos actief 2016
  Het magazine Grenzeloos actief omvat verhalen en portretten over onder andere de mogelijkheden en het belang van regionale samenwerking tussen gemeenten, sportorganisaties en lokale netwerken binnen onderwijs, zorg, revalidatie, welzijn en sport en het matchen van vraag en aanbod van sport en bewegen voor mensen met een beperking.
  Ook wordt de rol van buurtsportcoaches belicht in het begeleiden van mensen met een beperking naar geschikt sport- en beweegaanbod bij hen in de buurt en de coaching door Paralympische sporters van mensen met een beperking die willen starten met sporten.
 • Magazine: Grenzeloos actief 2019
  Dit magazine bevat onder meer verhalen met goede voorbeelden van regionale samenwerkingen én interviews met sportaanbieders die speciaal aanbod voor mensen met onder meer visuele, verstandelijke en auditieve beperkingen hebben.
 • Verhalen: Grenzeloos actief
  Op de website van Grenzeloos actief zijn diverse verhalen en portretten te vinden over sport en bewegen voor mensen met een beperking.
 • Verhalen: Sporthelden. Geef jij ze een kans?
  In de brochure Sporthelden. Geef jij ze een kans? voor sportverenigingen vind je tips, informatie en verhalen van trainers en sporters.

Informatie over beleid en uitvoering

 • Stappenplan: Stappenplan Regionale samenwerking Aangepast sporten
  Om sport en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk te maken en de vraag naar sport- en beweegaanbod te matchen aan een passend aanbod in de buurt is krachtenbundeling van verschillende organisaties uit de sport, zorg en het sociale domein nodig.
 • Beleidswijzer Sport & Bewegen
  De Beleidswijzer Sport en Bewegen is geschreven als handreiking en inspiratiebron voor gemeentelijke beleidsambtenaren uit de sectoren sport, welzijn, gezondheid, onderwijs en ruimtelijke ordening die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en coördineren van het sport- en beweegbeleid.
 • Rapportage: Gehandicaptensportbeleid in gemeenten en provincies
  Het Mulier Instituut heeft onderzocht in welke mate gemeenten en provincies beleid voeren op het gebied van gehandicaptensport en in hoeverre buurtsportcoaches ingezet worden voor gehandicaptensport.
 • Rapportage: Gehandicaptensportbeleid in gemeenten – de stand van zaken in 2018
  Het Mulier Instituut heeft onderzocht in welke mate gemeenten beleid voeren op het gebied van gehandicaptensport en in hoeverre zij buurtsportcoaches inzetten voor gehandicaptensport.
 • Interventies:
  Voor het stimuleren van mensen met een beperking om te sporten of bewegen zijn er diverse interventies ontwikkeld die in de praktijk al worden uitgevoerd. De interventies kunt u vinden in de database Sport- en beweeginterventies. Hier alvast een aantal interventies op een rij:

  • Sport Heroes: laat kinderen en jongeren (van 6-19 jaar) met een handicap in het speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs zelf laten ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn.
  • Revalidatie, sport en bewegen: realiseert meer doorstroom voor (ex-)revalidanten naar bewegen en sport in de thuissituatie door middel van een structurele inbedding van de methodiek Revalidatie, Sport en Bewegen bij revalidatie-instellingen.
  • Zo kan het ook!: is gericht op het vergroten van de structurele sport- en beweegdeelname van cliënten (mensen met een verstandelijk of meervoudige beperking) in zorginstellingen (wonen en/of dagbesteding)
  • Iedereen kan sporten: is een methode voor het creëren (stimuleren en vergroten) van aangepast (en/of geïntegreerd) sportaanbod bij sportverenigingen voor mensen met een beperking.
 • Animatie: Hoe vinden mensen met een beperking de weg naar sport en bewegen:

Overig

Voorbeelden

Een aantal gemeenten en regio’s hebben een vraag- aanbodscan laten uitvoeren. Met behulp van de zogeheten sportmatch wordt aangegeven wat de potentiële behoefte is aan sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking. Het afzetten van deze behoefte tegen het beschikbare sportaanbod voor sporters met een beperking geeft inzicht in de lokale of regionale situatie. De resultaten van de verschillende gemeenten en regio’s zijn in rapportages Gemeentelijke of regionale sportmatch voor mensen met een beperking beschreven.