Gebruik gegevens vraagkant

Bij het analyseren van gegevens aan de ‘vraagkant’ gaat het om de omvang van de doelgroep, waar deze zich bevindt en welke informatie wel en niet voorhanden is.

Om zicht te krijgen op de ‘vraagkant’ heeft het RIVM cijfers verzameld over de volgende onderwerpen:

1. Omvang van de doelgroep

Omvang van de doelgroep (volwassenen en kinderen), waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen:

 • functioneringsproblemen per wijk
 • beperkingen in bewegen per wijk
 • gehoorbeperkingen per wijk
 • gezichtsbeperkingen per wijk
 • een of meer chronische ziekten per wijk
 • kinderen met een handicap per gemeente

Relevante cijfers

2. Vindplaatsen voor mensen met een beperking

Bij vindplaatsen gaat het om organisaties die (direct) in contact staan met mensen met een beperking

 • Speciaal basisonderwijs
 • Speciaal onderwijs:
  • Cluster 1 scholen
   Voor kinderen met een visuele beperking.
  • Cluster 2 scholen
   Voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum waarbij de focus ligt op communicatie.
  • Cluster 3 scholen
   Voor zeer moeilijk lerende kinderen, scholen voor leerlingen met lichamelijke en/ of verstandelijke beperkingen, langdurig zieke kinderen en scholen voor leerlingen met epilepsie.
  • Cluster 4 scholen
   Voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen, langdurig zieke kinderen zonder een lichamelijke beperking en scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten.
 • Praktijkonderwijs

Aanvullend op de gegevens van de ‘vraagkant’ zijn er nog gegevens die van belang zijn maar niet in kaart kunnen worden gebracht.

 • Mensen met een verstandelijke beperking
 • Instellingen en woonvoorzieningen voor mensen met een beperking
  • Instellingen voor mensen met een auditieve, lichamelijke, visuele of verstandelijke beperking
  • Woonvoorzieningen voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of visuele beperking
 • Revalidatiecentra

Relevante cijfers

 

Wat krijg je te zien?

Je krijgt een overzicht van het percentage inwoners met verschillende beperkingen en een overzicht van vindplaatsen voor mensen met een beperking. De gegevens worden weergegeven in overzichtskaarten. Hieronder is een voorbeeld weergegeven:

Hoe kun je deze gegevens gebruiken?

De gegevens geven inzicht in de omvang van de doelgroep en waar deze zich bevindt. De analyse is te gebruiken in combinatie met de analyse van het aanbod en de beleidsanalyse. Op deze wijze krijg je zicht op de match tussen de vraag naar en het aanbod van passend sportaanbod en het gemeentelijk beleid. Met de resultaten kunnen gericht keuzes worden gemaakt in de (door)ontwikkeling van gemeentelijk beleid.

Achtergrondinformatie

Het RIVM heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van ruim 457.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2016 van GGD’en, CBS en RIVM. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM een model waarmee de cijfers berekend kunnen worden. Dit zijn zogenaamde kleine-domeinschatters.

Voor het doen van dit soort schattingen is een voldoende aantal respondenten nodig. Het is dus niet zo dat het gebruikte model de Gezondheidsmonitors kan vervangen. Hoe meer respondenten er zijn, hoe beter de cijfers.

Verschillende GGD’en hebben voor de Gezondheidsmonitor 2016 de steekproef opgehoogd om wijkcijfers te kunnen presenteren. De cijfers in de kaart hiernaast kunnen afwijken van de door de GGD gepubliceerde cijfers, omdat deze op een andere manier zijn berekend.

Over het RIVM

Het RIVM berekent cijfers over gezondheid en leefstijl voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van de gegevens van de Gezondheidsmonitor volwassenen die elke vier jaar wordt uitgevoerd door GGD’en, CBS en RIVM. Het RIVM biedt via de website www.volksgezondheidenzorg.info open data en onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie.