Matchen van vraag en aanbod

Bij het matchen van vraag en aanbod komen de verschillende gegevens samen. Met de scan maak je een vergelijking tussen de potentiële vraag van mensen met een beperking en het sport- en beweegaanbod. Ook leg je een relatie met het beleid van de gemeente of regio. Op deze wijze krijg je zicht op de stand van zaken op het gebied van sport en bewegen voor mensen met een beperking. En kunnen gericht keuzes worden gemaakt in de (door)ontwikkeling van gemeentelijk beleid.

Het overzicht

 1. Verhouding aantal mensen met een beperking ten opzichte van het sportaanbod, gerelateerd aan soort beperking, leeftijd, plaats waar mensen met een beperking zich bevinden/ plaats van het sport- en beweegaanbod.
 2. Sportbeleid en -uitvoering in relatie tot analyse van bovenstaande verhoudingen.

Verhouding vraag en aanbod

 • Motorische beperking
  Breng in kaart (per regio, gemeente of wijk) waar mensen met een motorische beperking zich bevinden. Gebruik hiervoor de gegevens over mensen met een beperking: de omvang beperkingen in bewegen en de revalidatiecentra. Breng in kaart waar het sportaanbod voor mensen met een motorische beperking plaatsvindt. Leg deze bevindingen naast elkaar. Kijk of er voldoende passend aanbod is in relatie tot de potentiële vraag.
 • Visuele beperking
  Breng de verhouding vraag en aanbod in kaart op dezelfde wijze als bij ‘motorische beperking’. Gebruik voor de gegevens over mensen met een beperking: de omvang gezichtsbeperkingen.
 • Auditieve beperking
  Breng de verhouding vraag en aanbod in kaart op dezelfde wijze als bij ‘motorische beperking’. Gebruik voor de gegevens over mensen met een beperking: de omvang gehoorbeperkingen.
 • Verstandelijke beperking
  Breng de verhouding vraag en aanbod in kaart op dezelfde wijze als bij ‘motorische beperking’. Gebruik voor de gegevens over mensen met een beperking: zorginstellingen
 • Kinderen met een beperking
  Breng de verhouding vraag en aanbod in kaart op dezelfde wijze als bij ‘motorische beperking’. Gebruik voor de gegevens over mensen met een beperking: kinderen met een verstandelijke beperking en kinderen met een handicap per gemeente.

Het uitgangspunt voor de match is dat alle mensen met een beperking de mogelijkheid hebben om te kunnen sporten en bewegen. Het overzicht van de potentiële vraag bestaat zowel uit mensen met een beperking die sporten en bewegen als mensen die nog niet actief sporten en bewegen. Cijfers over sportdeelname zijn hier te vinden.

Sportbeleid en -uitvoering in relatie tot analyse van bovenstaande uitkomsten

De match of inventarisatie die hiervoor is beschreven leidt tot een algemeen overzicht van potentiële vraag en aanbod. ‘Wat weet ik nu en wat kan ik met het overzicht’ is een vervolgvraag. De informatie krijgt betekenis door deze vraag te beantwoorden.

De uitkomsten van de inventarisatie match je met de aanleiding voor de scan en de beleidsanalyse. Op basis daarvan formuleer je concrete voorstellen.

Bijvoorbeeld:

 1. De aanleiding voor de scan was:
  ‘extra aandacht voor sport en bewegen door mensen met een beperking, vanwege gezondheidsbevordering of sterkere sociale participatie.’
  Het doel was: ‘op basis van de uitkomsten beleid actualiseren’.
  In het huidige beleid is vooral aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking.
  Sport- en beweegaanbieders hebben een ruim aanbod voor mensen met een verstandelijke beperking. Uit de vraag-aanbodscan blijkt dat er vrij weinig volwassenen met een verstandelijke beperking in de gemeente zijn terwijl er juist veel aanbod is voor deze groep. Tegelijk blijkt uit de scan dat er juist veel kinderen en jongeren met een fysieke beperking in de gemeente zijn terwijl daar vrijwel geen aanbod voor is. Op basis van deze constateringen kun je voorstellen het beleid te actualiseren.
 2. De aanleiding voor de scan was:
  ‘herijking inzet budget. Zetten we het budget effectief in?’
  Het doel was: ‘een voorstel doen voor een herverdeling van budgetten’.
  In het huidige beleid is budget toegekend aan de inzet van buurtsportcoaches, echter niet specifiek voor mensen met een beperking. De politiek pleit voor het vergroten van een actieve, gezonde leefstijl bij mensen met een beperking. Specifieke inzet van buurtsportcoaches kan dan stimulerend werken en is daarmee een belangrijke randvoorwaarde bij het realiseren van een actieve, gezonde leefstijl.
 3. De aanleiding voor de scan was:
  ‘meerdere sport en beweegaanbieders dienen een subsidieaanvraag in voor activiteiten voor mensen met een beperking.’
  Het doel was: ‘een voorstel doen voor herformulering subsidiebeleid’.
  In het huidige beleid is een haalbaarheidstoets nog geen subsidievoorwaarde. Voordat je subsidie kunt toekennen wil je weten wat de potentieel vraag is in relatie tot het huidige aanbod en in relatie tot de aanvragen die zijn ingediend. De vraag-aanbodscan is dan een onderbouwing voor het nieuwe subsidiebeleid.

Sportwensen en – behoeften

Om op lokaal en regionaal niveau een match te kunnen maken tussen vraag en aanbod, is inzicht in wensen en voorkeuren van mensen met een beperking van belang. Het Mulier Instituut heeft een Toolbox behoefteonderzoek gehandicaptensport ontwikkeld voor het uitvoeren van een onderzoek naar de sport- en beweegbehoeften van mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische aandoening.

In de toolbox vind je een stappenplan en een vragenlijst om het onderzoek uit te voeren. Daarnaast bevat de toolbox praktische tips hoe en waar je de vragenlijst kunt uitzetten, hoe je de data kunt analyseren en hoe je vervolgens deze informatie deelt met andere partners

Verhouding sportbehoeften en aanbod

Breng in kaart (per regio, gemeente of wijk) welke sportbehoefte mensen met een beperking hebben. Gebruik hiervoor de uitkomsten van het behoefteonderzoek. Breng in kaart welk sportaanbod voor mensen met een beperking georganiseerd wordt. Leg deze bevindingen naast elkaar. Bekijk de bevindingen naar soort beperking (motorisch, visueel, auditief of verstandelijk), leeftijd of specifieke sport. Kijk of er voldoende passend aanbod is in relatie tot de behoefte.

Vervolg

Op basis van de uitkomsten van de vraag- aanbodscan, de match met aanleiding, doel en beleid en de uitkomsten van het behoefte onderzoek kun je algemene conclusies verder specificeren naar concrete acties. Zie voorbeelden hierna.

Nootfocus op een sub-doelgroep, specificeer op wie je het beleid richt. De doelgroep ‘mensen met een beperking’ is zeer divers en elke groep vraagt een eigen benadering, specifieke partners in het netwerk en een passend aanbod.

 

Voorbeelden concrete acties

Beleid actualiseren

 • We verleggen het accent van inzet op doelgroep A naar inzet op doelgroep B.
 • We zetten een buurtsportcoach specifiek in voor sport en bewegen door mensen met een beperking.
 • We gaan, samen met aanbieders, het bestaande aanbod voor mensen met een beperking beter afstemmen op de behoefte van de doelgroep.
 • We initiëren samenwerking tussen aanpalende beleidsterreinen zoals sport en bewegen, gezondheid, welzijn, ruimtelijke ontwikkeling.
 • We investeren in goede toegankelijkheid van sportaccommodaties en het realiseren van een sportieve buitenruimte.
 • We maken de vraag-aanbod-scan onderdeel van het subsidiebeleid.

Netwerkvorming bij stimuleren vraag en ontwikkelen aanbod

 • We koppelen sport- en beweeginitiatieven aan organisaties die in contact staan met de doelgroep.
 • We motiveren verschillende organisaties gezamenlijk op te trekken om de match tussen de sportvraag en het -aanbod te verbeteren.
 • We motiveren sport en beweegaanbieders in onderling overleg aanbod af te stemmen.

Aanbodontwikkeling

 • We nodigen specifieke sport en beweegaanbieders uit om aanbod te ontwikkelen.
 • We nodigen sport- en beweegaanbieders uit om aanbod voor een specifieke doelgroep te ontwikkelen.

Uitvoering

 • Investeer in persoonlijke begeleiding van mensen met een beperking naar sport en bewegen.
 • Zoek afstemming met interventies, gericht op een specifieke doelgroep zoals Special Heroes, Zo kan het ook! of Revalidatie, Sport en Bewegen.