Werken met lokale data in de sport

‘Gemeente X bouwt een nieuwe multifunctioneel sporthal’. Het zou de kop van een nieuwsbericht kunnen zijn. De achterliggende redenen om te kiezen voor een nieuwe sporthal zijn in de praktijk uiteenlopend. Een oude voorziening is aan vervanging toe, de gemeente beoogt een betere spreiding van voorzieningen op wijkniveau, wil de sportdeelname bevorderen met het nieuwe aanbod of het aanbod loopt simpelweg achter bij de vraag of het (een groeiend) aantal inwoners. Talloze vragen zullen aan het besluit vooraf zijn gegaan:

  • Hoe is het gesteld met de sportdeelname in de gemeente?
  • Naar welke sporten is vraag?
  • Hoe staat dit in verhouding tot het huidige aanbod?
  • Hoe staat het met de bezetting van sporthallen in de gemeente?
  • Welke ontwikkelingen zijn de komende jaren te verwachten?
  • Hoe verhoudt zich dit tot andere gemeenten?
  • Etc.

Deze handreiking ‘Werken met (lokale) data in de sport’ is bestemd voor iedereen die met lokaal sport- en beweegbeleid aan de slag gaat. Het biedt beleidsmedewerkers en uitvoerende professionals handvatten en bronnen om de juiste lokale data te vinden en te benutten. Of het nu gaat om nieuw gemeentelijk beleid, aanpassingen in beleid of het opzetten van een lokaal sportakkoord, onderbouwing met (lokale) data legt een goede basis.

Om passend en effectief (sport)beleid te kunnen voeren, is het van belang een goed onderbouwd antwoord te vinden op dergelijke vragen. De juiste en betrouwbare data zijn hierbij van essentieel belang. Zeker bij grote investeringen wil je een beslissing niet nemen op wat op het oog wordt waargenomen. Maar ook bijvoorbeeld de inzet van personeel, het toekennen van subsidies of stimuleren van activiteiten zou niet gebaseerd moeten zijn op trial and error.

Voor beleidsontwikkeling- en uitvoering is goede informatie dus van belang. In de praktijk blijkt het niet altijd eenvoudig te zijn om als professional (ambtenaar of andere stakeholder) in sport en bewegen je weg te vinden in bestaande databanken, onderzoeksgegevens en de partijen te vinden die kunnen ondersteunen bij het oplossen van een onderzoeksvraag.

Met deze handreiking ‘Werken met lokale data in de sport’ ondersteunen we je bij het verzamelen en duiden van informatie. We bieden een leidraad voor het werken met en presenteren van data en geven inzicht in methoden en instrumenten die kunnen worden ingezet in de dagelijkse praktijk, van beleidsontwikkeling tot -uitvoering.

De handreiking biedt handvatten voor het vinden van feiten en cijfers over sport en bewegen, relevante maatschappelijke ontwikkelingen, het duiden van gegevens en het analyseren van beleid. Gebruik de inzichten voor de dagelijkse uitvoering en als onderbouwing bij het ontwikkelen of actualiseren van het lokale en/of regionale beleid.

Clubstadseland als voorbeeld

Clubstadseland is een fictieve Nederlandse gemeente en wordt in deze handreiking gebruikt als voorbeeld Onderstaande kengetallen geven een globaal beeld van de situatie in deze gemeente.

Clubstadseland is een gemeente met ongeveer 60.000 inwoners in Gelderland. De gemeente kent een positief migratiesaldo (3,0 per 1000 inwoners) en een matige stedelijkheidsgraad (1.250 adressen/km2). Een vijfde deel van de bevolking bestaat uit 65-plussers en de verwachting is dat dit aandeel in de periode tot 2030 zal groeien tot een kwart van de bevolking. De gemeente is bezig met een herinrichtingsplan om ruimte te creëren voor nieuwbouw. Onderdeel van dit plan is het samenbrengen van verschillende sportaccommodaties (vanuit wijken en vanaf het huidige Zuidpark) naar het nieuw te realiseren Sportpark Noord. De drie basisscholen in het centrum vestigen zich samen in een nieuwe brede schoollocatie.

 

volgende pagina