Stappenplan

Het BRAVO-Kompas geeft informatie en bevat instrumenten en praktijkvoorbeelden voor gezondheidsbeleid. Er is aandacht voor de BRAVO-thema’s: Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning. Per stap zijn de onderbouwing, handige tips, toegankelijke instrumenten en praktijkvoorbeelden beschikbaar.

Met het doorlopen van het 7-stappenplan werkt u aan gezonder en productiever personeel.

Waarom werken aan een gezondheidsbeleid op de werkvloer?

Werkgevers investeren om verschillende redenen in gezondheidsbeleid op de werkvloer. Bij het ontwikkelen van interventies op het gebied van sport en bewegen of het adviseren van bedrijven op het gebied van gezondheidsbeleid is het goed hier bij aan te sluiten zodat de taal, de activiteiten en de argumenten aansluiten bij de belevingswereld en motivatie van de werkgever.kwadrant

Financiële perspectief

Organisaties willen gezondheid bevorderen, zodat verzuim en de daarmee samenhangende kosten stabiel blijven of dalen. De cultuur is over het algemeen individueel, taakgericht en extern gericht. Het gezondheidsbeleid zet in op beïnvloeding van individuele medewerkers om zich zo gezond mogelijk te gedragen. Daarbij gaat het uiteindelijk ook om de kwantificeerbare resultaten. De vitaliteit van werknemers heeft dus hoge prioriteit. Sport en bewegen kan hier, eventueel in combinatie met inzet op andere leefstijlthema’s, een belangrijke bijdrage aan leveren. Het doel van sport en bewegen is het vergroten van de fitheid en gezondheid van de medewerker. Het aanbod zal individueel gericht zijn, met aandacht voor structurele gedragsverandering en meetbare effecten.

Intern perspectief

Het interne perspectief richt zich op ondersteuning van werkprocessen. Het richt zich daarmee op individuen binnen een bepaald intern proces, bijvoorbeeld invulling of naleving van gezondheidsbeleid. De cultuur is over het algemeen rationeel, procesgericht en duurzaam. Binnen dit perspectief kan sport en bewegen dienen als middel om gedrag van medewerkers te beïnvloeden, waardoor bijvoorbeeld de veiligheid vergroot wordt of werkprocessen beter plaatsvinden. Een fitte medewerker is alerter, waardoor de kans op fouten verkleind wordt.

Ontwikkelperspectief

Het ontwikkelperspectief richt zich op ontwikkeling van een medewerker of het team om daarmee vaardigheden op individueel- of op groepsniveau te ontwikkelen. De cultuur is over het algemeen flexibel, moreel en intern gericht. Sport en bewegen kan bijdragen aan de doelstellingen binnen dit perspectief door de grote verbindende kracht. Door samen te sporten of te bewegen komen mensen op een laagdrempelige manier met elkaar in contact. Tijdens het sporten en bewegen kan dialoog plaatsvinden, maar het gezamenlijk sporten of bewegen is ook een mooi aanknopingspunt om voor of na de activiteit bijeen te komen.

Klantperspectief

Het klantperspectief is het meest extern gericht en hangt samen met het bouwen aan een imago en identiteit. De cultuur binnen dit perspectief is over het algemeen extern gericht en flexibel en wordt gekenmerkt door rituelen en symbolen. Het is van belang dat de organisatie zich kan profileren door het faciliteren van sport- en beweegdeelname door haar medewerkers. Hierbij valt te denken aan sponsoring van de organisatie, gezamenlijk deelnemen aan een groot (maatschappelijk verantwoord) evenement, genereren van veel media-aandacht voor de activiteit, etc.