M&E Menukaart

Deze M&E menukaart geeft algemene informatie, plus informatie die specifiek is voor beleidsterreinen van gemeenten.

In toenemende mate willen gemeenten resultaten van beleid inzichtelijk maken en weten wat investeringen in sport en bewegen opleveren: qua sportdeelname, en voor aanverwante beleidsterreinen, zoals welzijn en zorg.

Kenniscentrum Sport & Bewegen voorziet beleidsmakers van een overzicht met cijfers, praktische tools en kennis over monitoren en evalueren. Deze M&E menukaart helpt jou als beleidsmaker of uitvoerende professional bij het maken van keuzes om bestaande data te gebruiken waar je beleid op kunt baseren, je beleid aan kunt afmeten, en om keuzes te maken om monitoring- en evaluatie activiteiten uit te voeren.

 

Deze menukaart is onderdeel van de Monitoring- en Evaluatiewijzer Sport& Bewegen (M&E-wijzer) van Kenniscentrum Sport & Bewegen.
In de M&E Menukaart staat samenvattende en uptodate informatie over monitoring en evaluatie.De Monitoring- en Evaluatiewijzer Sport & Bewegen is een stappenplan met uitleg, hulpmiddelen en tips voor analyse, monitoring en evaluatie van lokaal sport- en beweegbeleid. Het uiteindelijke doel van monitoren en evalueren van sport- en beweegbeleid is het verzamelen van informatie op basis waarvan beleidsmakers het gevoerde beleid of strategie kunnen beoordelen en bijsturen. Andere beleidsinstrumenten zijn de Beleidswijzer Sport& Bewegen (stappenplan voor het opstellen van sport- en beweegbeleid) en de Financieringswijzer Sport& Bewegen. Deze instrumenten vullen elkaar aan, maar zijn ook afzonderlijk te gebruiken.

 

Tips vooraf

 • Bedenk voordat je gaat monitoren en evalueren wat jouw motieven zijn.
  • Voor wie ga je een monitor uitvoeren?
  • Welke informatie moet het opleveren?
  • Wat ja je met de resultaten doen?
  • Bedenk vervolgens welke gegevens nodig zijn en bedenk hoe je deze verzamelt. Doe je dit bijvoorbeeld zelf via vragenlijsten, interviews of evaluatieformulieren?
  • Haal je deze informatie uit bestaande monitors van bijvoorbeeld het RIVM of de GGD? Of huur je een deskundige in?

Uitgebreide informatie over het hoe en wat rond monitoring en evaluatie vind je in de Monitoring- en Evaluatiewijzer.

 • Monitor en evalueer het beleid vanaf het begin om tussentijds bij te kunnen sturen en nieuw beleid te maken.
 • Zet een stagiair in om een monitoring- en evaluatieplan te maken en/of uit te voeren. Denk ook eens aan de samenwerking hiervoor met een hogeschool of universiteit in de regio.
 • Communiceer altijd duidelijk waarom je de informatie nodig hebt, wat je ermee gaat doen en hoe burgers en betrokken organisaties hiervan op de hoogte worden gesteld.

Inhoud

Sport- en beweegbeleid richt zich in verschillende gemeenten op verschillende thema’s. Elk beleidsthema is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Landelijke indicatoren en cijfers: een overzicht van landelijke en waar mogelijk lokale cijfers voor de belangrijkste (kern)indicatoren sport en bewegen. Een indicator geeft getalsmatige informatie die bruikbaar is voor de besturing en/of beheersing van overheidshandelen. Bijvoorbeeld: het percentage mensen met overgewicht, het aantal mensen dat lid is van een vereniging.
 • Landelijke monitors: een overzicht van bestaande monitors op het gebied van sport en bewegen, zowel die direct toegankelijk zijn als die via niet direct toegankelijk zijn.
 • Praktische tools: een overzicht van instrumenten die op lokaal niveau toegepast kunnen worden. Het gaat hierbij om instrumenten die je zelf gratis in kunt zetten, als die je betaald kunt laten inzetten.
 • Onderbouwing en legitimering: achtergrondinformatie over het betreffende beleidsthema met beschrijvingen van theorieën en kennis uit de literatuur.

Daarnaast geeft het onderdeel Kennisinstituten en onderzoeksbureaus een overzicht van organisaties die je kunnen helpen bij de opzet en uitvoering van je monitoring en evaluatie.

Over monitoring en evaluatie

Monitoring en evaluatie zijn belangrijke stappen om vast te stellen of de gestelde doelstellingen ook daadwerkelijk zijn bereikt. Zijn de activiteiten goed uitgevoerd en zijn ook de juiste activiteiten gedaan? Hebben de geplande inspanningen het gewenste effect gehad? De M&E wijzer van Kenniscentrum Sport & Bewegen geeft uitgebreid uitleg over monitoring en evaluatie.

Het uiteindelijke doel van het monitoren en evalueren van sport- en beweegbeleid is het genereren van informatie op basis waarvan jij als beleidsmaker het gevoerde beleid of strategie kunt beoordelen: draagt de inzet van schaarse middelen bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen (doel-middel relatie)?

Monitoring is het systematisch meten, op vooraf vastgestelde momenten of intervallen, van bepaalde condities met als doel deze te volgen of bewaken zodat veranderingen zichtbaar worden.

Evaluatie is een systematisch en doelgericht proces van verzamelen, interpreteren en presenteren van informatie met als doel de waarde van een resultaat of proces te bepalen.

Je kunt verschillende instrumenten gebruiken om de resultaten bij te houden, ofwel te monitoren en evalueren. Wat de aangewezen methode is, hangt vooral af van het doel van je evaluatie. Wat wil je daarmee bereiken? Maar ook bepalend is de vraag welke gegevens je al hebt en welke je nog kunt verzamelen. Oriënteer je dus goed voordat je kiest, en vraag je dus af wat haalbaar, betaalbaar, en bruikbaar is. En realiseer je altijd dat je voldoende kennis nodig hebt en dat onderzoek tijd kost.