Uitgangspunten en voorwaarden van het stappenplan

Bij het werken volgens de stappen uit het stappenplan gelden een aantal  algemene uitgangspunten/voorwaarden. De volgende uitgangspunten zijn in de visie van Kenniscentrum Sport & Bewegen noodzakelijk om de implementatie van bewegen succesvol te kunnen laten zijn.

Multidisciplinair

De urgentie en het draagvlak voor bewegen moet niet blijven hangen bij een kleine groep: om de kans van slagen te vergroten is het zinnig om zo snel mogelijk met de verschillende disciplines (zorg- en beweegprofessionals) in gesprek te raken over bewegen: over het waarom, het wat en het hoe…Dit kan dus al in de beginfase, maar ook juist in de fase van uitvoering.

Het gezamenlijk vaststellen van een gemeenschappelijk doel, zoals genoemd bij ‘draagvlak’ helpt om de neuzen dezelfde kant op te richten. Anderzijds laat het gezamenlijke doel ruimte aan de verschillende disciplines om vanuit eigen expertise en activiteiten daaraan bij te dragen. Samen kun je bijdragen aan het bereiken van het doel. Met als effect dat de activiteiten van de verschillende disciplines elkaar gaan versterken en meer effect hebben dan losse activiteiten.

 

In je eigen organisatie zit ook veel kennis, waarom niet leren van je eigen collega’s? Hoeveel meerwaarde kan het bijvoorbeeld hebben dat een beweegexpert (fysiotherapeut) andere medewerkers en vrijwilligers mee neemt in hoe zij het dagelijks bewegen eenvoudig kunnen stimuleren. Of wat kan het meer opleveren als ook meteen de facilitaire dienst aan tafel zit en mee denkt over de inrichting van de (buiten)ruimte, zodat kleine aanpassingen groot effect kunnen hebben. Tenslotte: het uitnodigen van een wijkpartner (bijvoorbeeld het welzijnswerk) in de beginfase kan ertoe leiden dat er soms meer (samenwerkings-)mogelijkheden zijn dan vooraf gedacht of verwacht.

 

Hoe kun je bewegen bij je collega’s ook meer op het netvlies krijgen? Gaat het om kennis of ook om intrinsieke motivatie, het zelf beleven? Marjon Dubelaar (activiteitenbegeleider bij servicecentrum Het Laar) vertelt over de aanpak binnen zorgcentrum het Laar.

 

Cliënt centraal

In het implementeren van bewegen is het uitgangspunt dat de cliënt centraal staat. Of het nu gaat om het formuleren van beleid of om het nemen van maatregelen op beweegmogelijkheden. In iedere stap wordt de cliënt en/of de cliëntenraad betrokken, op verschillende manieren. In iedere (keuze) stap wordt dan ook aangegeven op welke manier de cliënt betrokken kan worden en worden voorbeelden gegeven. Daarnaast wordt bewegen als onderdeel van het zorgleefplan volledig vanuit het cliëntperspectief ingevuld.

Integraal

Implementeren van bewegen moet niet op zichzelf staan. Het is winst als zorg en bewegen meer als een geheel worden gezien en integraal worden uitgevoerd. Het gaat dan over bewegingsgerichte zorg en zorggericht bewegen. Dit wil zeggen rekening houden met de (on)mogelijkheden die er bij cliënten spelen.

Dus niet alleen de fysiotherapeut die bij cliënten het bewegen stimuleert, maar ook de zorgverlener die tot bewegen uitnodigt in het dagelijks leven. Bewegingsgerichte zorg, ook gericht op ADL-activiteiten. En het bewegen hoeft niet beperkt te blijven tot een uurtje bewegen onder professionele begeleiding. Mantelzorgers en vrijwilligers die weten wat zij kunnen doen om op een actieve manier samen iets te doen met de cliënt. En niet te vergeten de inrichting van de omgeving die het mogelijk maakt en ook leuk maakt om in beweging te komen en te blijven.

Jannie van der Sande (verzorgster, Servicecentrum Het Laar) vertelt in dit filmpje over zorgen met de handen op de rug. Meerdere beweegmomentjes door de dag heen zorgen voor meer beweging. Bewoners betrekken bij huishoudelijke klussen zorgt een huiselijk gevoel en dat mensen zich nuttig voelen. Een mooi bijkomend effect is dat het de onrust weghaalt na het eten.