Stap 5: Doe fase

In de ‘doe fase’ van het stappenplan Preventief bewegen in de ouderenzorg wordt het werk van alle voorgaande stappen concreter, meer naar de uitvoering en wellicht ook direct geïntegreerd.

Naarmate de voorgaande stappen beter zijn uitgevoerd, wordt de uitvoering gemakkelijker.
Spreek met elkaar af hoe je het plan van aanpak uitvoert en hoe je bijhoudt (monitoren) of het gaat zoals verwacht en je bereikt wat je voor ogen hebt. Ook in de andere stappen, maar vooral hier, is het belangrijk om oog te houden voor de cliënt: welke route bewandelt deze vanaf binnenkomst en hoe wordt de cliënt nu begeleid. Op welke van deze momenten is meer bewegen bespreekbaar of aan de orde?

Monitoren, bijstellen en evalueren
Tijdens de uitvoering is een goede tussentijdse evaluatie van belang. Zo kun je voortdurend nagaan of alles nog steeds de goede kant uit gaat (monitoren). Tussentijds kunnen de plannen, uiteraard binnen de marges van de doelstellingen, bijgesteld worden. Zo concentreert iedereen zich op het uitvoeren van de afspraken maar heeft tegelijk oog voor verbetering. Ook een eindevaluatie is nuttig om resultaten te kunnen delen en successen te vieren. Evaluatie van de inhoud heeft als doel om behaalde resultaten te bepalen en het effect te meten. Evaluatie op het proces heeft als doel om de tevredenheid van betrokkenen te meten en de succes- en faalfactoren van de uitvoering naar boven te halen, met andere woorden: had het ook efficiënter gekund?

Organisatoren evalueren vaak vanuit het eigen perspectief, daarom is het verstandig om alle betrokken groepen bij de evaluatie te betrekken. Trek conclusies in drieën: sterke punten, zwakke punten en discussiepunten. Voorkom een te uitgebreide evaluatie; zorg voor variatie.

De aanpak van Cornelia Allevo: “Elke twee maanden evalueert de werkgroep Preventief bewegen de beweegactiviteiten. Met als doel alles en iedereen scherp te houden en de zwakke punten te verbeteren”.

 

Enkele instrumenten die je in kunt zetten voor de evaluatie:

De Checklist projectevaluatie van Kennisportaal heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het succesvol uitvoeren van een projectevaluatie.

De tijdlijn is een hulpmiddel voor (tussentijdse) evaluatie, om de belangrijkste gebeurtenissen en invloeden van je werkzaamheden of van het project in de tijd te ordenen en inzichtelijk te maken. Je kijkt met elkaar terug op de belangrijkste dingen die zijn gebeurd. Dit doe je door bij die gebeurtenissen te vertellen wat je positieve energie gaf en wat je negatieve energie gaf. De tijdlijnmethode is een zeer geschikte methode om uit te voeren met je team of afdelingscollega’s, met je projectgroep of met je netwerk Lees meer over deze methode.

 

De aanpak van AxionContinu: “Over het betrekken van medewerkers in de uitvoering vindt AxionContinu het belangrijk dat de medewerkers op de hoogte zijn van manieren waarop zij cliënten kunnen stimuleren om te bewegen. Daarom biedt AxionContinu de scholing ‘Bewegen voor ouderen’ aan aan activiteitenbegeleiders, medewerkers welzijn en gastvrouwen die op een makkelijke manier huiskameractiviteiten willen aanbieden.”

Communicatie
Ook in deze fase blijft communicatie een aandachtspunt. Communicatie om de juiste mensen op de hoogte te houden over de voortgang van het project. Om kennis en ervaring te delen bij uitvoering van specifieke acties of activiteiten. Informeer ook de Cliëntenraad en bevraag hen of zij reacties van bewoners hebben ontvangen. Bespreek met hen hoe en welke rol zij willen oppakken in deze fase. Check nog eens de Communicatie-matrix van de Starterskit Bewegen in de ouderenzorg.

 

Extra praktische tips:

  • Betrek regelmatig (zoveel mogelijk) collega’s bij de stappen die je maakt.
  • Vraag collega’s, vrijwilligers, mantelzorgers om mee te denken, mee te werken bij het organiseren van activiteiten.
  • Laat zien wat je organiseert. In de nieuwsbrief, via posters.
  • Laat zien hoe de bewoners ervaren (foto’s / filmpjes)
  • Deel ervaringen en successen, maak dit bespreekbaar in teamoverleggen.