Privacyverklaring

Introducerende bepalingen

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden via de websites www.kenniscentrumsport.nl, www.allesoversport.nl, kcsport-tools.accept02.yard.nl. De website www.allesoversport.nl is ontwikkeld door Stichting Kenniscentrum Sport Nederland in opdracht van het ministerie van VWS, in samenwerking met Mulier Instituut, NOC*NSF, RIVM, SCP, TNO, Veiligheid NL, Vereniging Sport en Gemeenten en Vereniging voor Sportgeneeskunde.

Op voornoemde websites wordt de dienstverlening van Stichting Kenniscentrum Sport Nederland aangeboden en vindt u veel ontwikkelde kennis over sporten en bewegen. Stichting Kenniscentrum Sport is statutair gevestigd te Ede en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 09104605 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hierna wordt deze rechtspersoon aangeduid als “Kenniscentrum Sport” en worden de hierboven genoemde websites aangeduid als “onze websites” respectievelijk “de websites”.

Kenniscentrum Sport respecteert de privacy van haar klanten en van de gebruikers van de websites. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt door Kenniscentrum Sport en met welk doel dat gebeurt. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de persoonsgegevens welke via de websites van Kenniscentrum Sport worden verwerkt en verzameld.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Kenniscentrum Sport niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites, bijvoorbeeld websites waarnaar wordt verwezen op de websites van Kenniscentrum Sport. U kunt zien dat u niet meer op onze websites bent als de URL is gewijzigd. Mocht dat het geval zijn, dan raden wij u aan telkens de privacyverklaring en de disclaimer van die website te raadplegen.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Verwerken van persoonsgegevens

Uitvoering van overeenkomsten

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die betrekking hebben op de dienstverlening van Kenniscentrum Sport.

Deze gegevens mag Kenniscentrum Sport verwerken omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Het verstrekken van deze persoonsgegevens is verplicht. Indien deze persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd. Deze persoonsgegevens worden bewaard voor een periode van 7 jaar.

Mailings en nieuwsbrieven over vergelijkbare producten en diensten

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in het relatiebeheersysteem van Kenniscentrum Sport om u te informeren over vergelijkbare producten en diensten. Het relatiesysteem dat door Kenniscentrum Sport wordt gebruikt heet Salesforce en werkt in combinatie met Blue Conic. Op basis van de wet (in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming in samenhang met artikel 11.7 lid 3 van de Telecommunicatiewet) is het toegestaan om bestaande klanten zonder toestemming uitingen te sturen over eigen vergelijkbare producten of diensten. Bij het verkrijgen van de persoonsgegevens wordt de mogelijkheid geboden om aan te geven dat het ontvangen van uitingen over vergelijkbare producten of diensten van Kenniscentrum Sport niet gewenst is. Onderaan elke e-mail is een afmeldmogelijkheid opgenomen. De persoonsgegevens worden bewaard tot het moment dat betreffende persoon zich heeft afgemeld voor de uitingen, tenzij de persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting opgeslagen moeten blijven.

Mailings en nieuwsbrieven op basis van toestemming

Als u daar prijs op stelt en geen bestaande klant bent, kunt u zich aanmelden voor onze mailings. Ook in dat kader worden persoonsgegevens verwerkt en in ons relatiebeheersysteem opgeslagen. Het ontvangen van onze mailings kan te allen tijde worden stopgezet via de in de mailings aangegeven methode. Voor deze gegevensverwerkingen heeft Kenniscentrum Sport toestemming gevraagd. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). De persoonsgegevens worden bewaard totdat de toestemming is ingetrokken, dan wel de betreffende persoon zich heeft afgemeld voor de uitingen, tenzij de persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting opgeslagen moeten blijven.

Profiel op de website www.allesoversport.nl

Onze websites zijn openbaar en inzichtelijk voor een ieder. Het is wel mogelijk om een ‘zogenoemd’ profiel aan te maken op de website www.allesoversport.nl. Bij het aanmaken van een profiel verstrekt u persoonsgegevens. Het profiel met bijbehorende persoonsgegevens wordt opgeslagen in een aan de website gekoppelde database. Deze gegevens worden opgeslagen zodat u van de profiel-functionaliteiten gebruikt kunt maken. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk om de met in dat kader u gesloten overeenkomst na te kunnen komen.

Gebruik persoonsgegevens van profiel voor markeitngsdoeleinden

Alle persoonsgegevens worden ook opgeslagen in het relatiebeheersysteem  in combinatie met het customer cata platform (hierna: CDP systeem) van Kenniscentrum Sport. Het doel daarvan is dat bij Kenniscentrum Sport werkzame medewerkers (bijvoorbeeld adviseurs) een beter beeld van u kunnen krijgen als zij (al dan niet op uw verzoek) in contact met u willen treden. Deze persoonsgegevens worden ook gebruikt voor marketingdoeleinden, wij kunnen u dan op maat gemaakte advertenties aanbieden op zowel de websites als op bijvoorbeeld de Facebook-pagina van Kenniscentrum Sport. Dit is mogelijk omdat de persoonsgegevens worden gekoppeld met onze marketingprogramma’s MarketingCloud en Blue Conic. Ook daarin worden de  Voor deze gegevensverwerkingen heeft Kenniscentrum Sport toestemming gevraagd. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). De persoonsgegevens worden bewaard totdat de toestemming is ingetrokken, dan wel de betreffende persoon zich heeft afgemeld voor de uitingen, tenzij de persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting opgeslagen moeten blijven.

Let op dat u te allen tijde gebruik kunt maken van uw recht van bezwaar. Kenniscentrum Sport zal daar zonder meer gehoor aan geven en in dat geval uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken. Het recht van bezwaar komt verderop in dit privacybeleid ook aan de orde.

Logbestanden

Het IP-adres van uw computer wordt bij ieder bezoek aan de websites opgeslagen in de logbestanden. De logbestanden worden onder meer gebruikt om onze websites te verbeteren, bezoekersaantallen bij te houden en in verband met de veiligheid van onze websites. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Kenniscentrum Sport. Dit belang bestaat uit het kunnen monitoren van het websitegebruik en het eventueel en zoveel als mogelijk actie kunnen ondernemen indien sprake is van inbreuk op rechten van Kenniscentrum Sport of derden. De logbestanden worden na 7 jaar verwijderd.

Social media buttons

Op de websites zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Wij hebben social media buttons van Twitter, Facebook, Google+, Linkedin en Pinterest opgenomen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld artikelen van onze website op een of meer van deze platformen deze. Wij adviseren om voorafgaand aan het gebruik van deze buttons de betreffende privacyverklaring van de aanbieder van het platform te lezen.

Contactformulier

Daarnaast is op de websites een contactformulier beschikbaar.

Als u het contactformulier invult (of ons een vergelijkbare e-mail stuurt), dan worden uw persoonsgegevens verwerkt zodat Kenniscentrum Sport uw vraag, klacht of andersoortige communicatie af kan handelen. Als het contactformulier ingevuld en verzonden wordt, dan worden persoonsgegevens verwerkt zodat Kenniscentrum Sport de vraag, klacht of andersoortige communicatie af kan handelen. Ook kan dan op uw verzoek informatie worden toegezonden. Het verstrekken van de persoonsgegevens is verplicht, omdat anders de vraag, klacht of andersoortige communicatie niet afgehandeld kan worden. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Kenniscentrum Sport en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang om vragen, klachten of andersoortige communicatie af te kunnen handelen.

Deze persoonsgegevens worden bewaard tot en met het moment dat de vraag, klacht of andersoortige communicatie is afgehandeld, tenzij de persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting opgeslagen moeten blijven.

Bewaartermijn

Kenniscentrum Sport bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, tenzij anders aangegeven.

Cookies

De websites maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van de websites wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze cookieverklaring. Daarin wordt uitgelegd welke cookies wij gebruiken op onze websites.

Verdere verwerkingen van met cookies verkregen informatie

Zoals ook in de cookieverklaring wordt uitgelegd maakt Kenniscentrum Sport gebruik van het customer data platform (CDP) van Blueconic. Blueconic plaatst diverse cookies waarmee onder meer klikgedrag en bezoekgegevens worden geregistreerd. Aan de hand daarvan wordt een profiel opgebouwd. Op basis daarvan worden onder meer op maat gesneden advertenties aan u getoond.

De informatie die door de cookies van Blueconic wordt verzameld wordt opgeslagen in het CDP. Deze informatie wordt ook geplaatst in ons relatiebeheersysteem. Het doel daarvan is wederom dat bij Kenniscentrum Sport werkzame medewerkers (bijvoorbeeld adviseurs) een beter beeld van u kunnen krijgen als zij (al dan niet op uw verzoek) in contact met u treden. Ook hier geldt weer dat de gegevens worden gekoppeld met ons marketingprogramma MarketingCloud.  Voor deze gegevensverwerkingen heeft Kenniscentrum Sport toestemming gevraagd. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). De persoonsgegevens worden bewaard totdat de toestemming is ingetrokken, tenzij de persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting opgeslagen moeten blijven.

Informatie uit het CDP is toegankelijk gemaakt en wordt gedeeld met onze samenwerkingspartner NL Actief. NL Actief is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40220225 en meer informatie is te vinden op www.nlactief.nl.

Beveiliging

Kenniscentrum Sport heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Kenniscentrum Sport worden verwerkt door zogenoemde verwerkers. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Kenniscentrum Sport en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens.

Naast aan verwerkers en aan in dit privacyverklaring opgenomen samenwerkingspartners, worden de gegevens niet verstrekt aan overige derden.

Uw rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) heeft u diverse rechten. U heeft het recht om Kenniscentrum Sport te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Kenniscentrum Sport te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. U kunt daarvoor naar de volgende link gaan: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 12-06-2018.