2. Landelijke monitors

Hier worden verschillende monitors beschreven die gemeenten direct of indirect kunnen helpen hun beleid rond verenigingen te optimaliseren. De meeste kunnen alleen tegen betaling ingezet worden, maar resultaten van de monitors zijn soms wel beschikbaar.

Hier vind je informatie over de verenigingsmonitor van Mulier en de sportaanbiedersmonitor, het Kennis- en Informatiesysteem Sport, en de sportbondenmonitor van NOC*NSF.

Verenigingsmonitor

Doel

Het doel van de verenigingsmonitor is het in beeld brengen van het functioneren van verenigingen. De resultaten van de verenigingsmonitor presenteren de stand van zaken en de ontwikkelingen in de Nederlandse sportverenigingen. Als gemeente is het belangrijk deze ontwikkelingen te volgen en mee te nemen in het sportbeleid voor verenigingen.

Bij deze monitor maakt het Mulier Instituut gebruik van een vragenlijst die wordt verspreid onder de verenigingen van het Verenigingspanel. Dit panel staat model voor de bijna 29.000 sportverenigingen die Nederland telt en waarvan bijna 25.000 verenigingen bij sportbonden van NOC*NSF zijn aangesloten.

Achtergrondinformatie

De verschillende aspecten van het functioneren van een vereniging die aan bod komen zijn:

  • Algemene kenmerken: tak van sport, omvang, regio, aansluiting bij bond en/of koepel, eigen sportaccommodatie en/of kantine;
  • Leden en activiteiten: samenstelling ledenbestand, ledenverloop, ledenwerving en activiteiten;
  • Bestuur en beleid: samenstelling bestuur, grootste zorgen in de vereniging, beleidsvoering;
  • Kader: vrijwilligers, vergoedingen en salarissen en professionalisering;
  • Externe contacten, adviezen en ondersteuning, samenwerking;
  • Financiën: contributies, financiële positie;
  • Sport en gezondheid: sociale hygiëne, hygiënecode.

Dit zijn de onderwerpen die terugkeren in vaste vraagstellingen. Naast deze vragen zijn er ook wisselende vragen die om de twee of drie jaar worden gesteld, bijvoorbeeld vragen over de verhouding recreatie-/prestatiesporters, zorgvoorzieningen in de vereniging, onderzoek, arbeidsomstandigheden of sportstimulering.

Resultaten worden op verschillende wijzen gepubliceerd. De uitgebreide rapportage van onderzoek uit 2017 is hier beschikbaar.

Overzicht databronnen Sport- en beweegaanbieders | Verenigingsmonitor

 

Sportaanbiedersmonitor

Doel

De Sportaanbiedersmonitor staat specifiek voor de monitoring van sportclubs voor en door NOC*NSF. De doelstelling is enerzijds om trends te volgen en ontwikkelingen te zien, maar anderzijds ook om deze ontwikkelingen te verklaren.

Achtergrondinformatie

Om beter te kunnen begrijpen wat er speelt, is de Sportaanbiedersmonitor vanaf 2015 een onderdeel van een breder palet aan metingen onder sportclubs in Nederland. Naast tweejaarlijkse grote metingen worden hier kwartaalmetingen en andere specifieke metingen aan toegevoegd. Alle onderwerpen die van belang zijn voor een club of verenigingen komen aan bod. Ook is er ruimte voor ‘storytelling’, hetgeen de overwegend kwantitatieve gegevens verrijkt. Centraal in de rapportages van de sportaanbiedersmonitor staat de ambitie van de sportclub. Waar wil de sportclub heen en wat wil die uiteindelijk bereiken? De uitkomsten geven sportbonden, gemeenten, NOC*NSF en het ministerie van VWS een actueel beeld over de stand van zaken bij de Nederlandse sportverenigingen en helpen hen bij het sportbeleid.

Overzicht databronnen Sport- en beweegaanbieders | Sportaanbiedersmonitor

Kennis- en Informatiesysteem Sport (KISS)

Doel

KISS-gegevens kunnen gemeenten houvast bieden bij het te voeren sportbeleid. Met KISS kunnen namelijk voor elke gemeente de trends en kansen van sportdeelname op buurtniveau worden achterhaald, voor de bij bonden aangesloten verenigingen.

Achtergrondinformatie

KISS is een informatiesysteem voor de sport waarin de sportbonden en NOC*NSF fundamentele kengetallen met betrekking tot de sportparticipatie in Nederland verzamelen en weergeven. Tot op buurtniveau is onder andere inzichtelijk hoeveel inwoners door de jaren heen lid zijn bij sportverenigingen en/of -bonden.

De gegevens zijn niet openbaar, maar je kunt wel voor je lokale situatie een KISS-rapportage op maat laten maken. De KISS-rapportage wordt hierbij toegelicht door een expert op het gebied van het verhogen van de sportparticipatie. Een prijsindicatie voor deze rapportage op maat is €995,- (2018). KISS staat daarom ook vermeld onder het kopje ‘praktische monitoring- en evaluatie-instrumenten’.

 

Overzicht databronnen | KISS

Sportbondenmonitor

Doel

De sportbondenmonitor geeft een actueel overzicht van de stand van zaken bij organisaties van sportbonden. Hierbij wordt zichtbaar gemaakt hoe sport te maken heeft met trends en ontwikkelingen in de maatschappij zoals individualisering, flexibilisering, vitalisering en commercialisering, Gemeenten hebben meestal minder te maken hebben met de sportbonden zelf. De beschreven ontwikkelingen hebben wel consequenties voor gemeentelijk sportbeleid.

Overzicht databestanden | Sportbondenoverzicht NOC*NSF

 

Niet gevonden wat je zocht? Laat het ons weten via dit contactformulier op kenniscentrumsportenbewegen.nl, en selecteer als onderwerp ‘Monitoring en Evaluatie’.

Terug naar boven