Disclaimer

Inleiding

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op het gebruik van de website www.kenniscentrumsportenbewegen.nl, www.allesoversport.nl, tools.kenniscentrumsportenbewegen.nl en de interventiedatabase.nl, deze beschikbaar gesteld door Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Hoewel Kenniscentrum Sport & Bewegen zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan Kenniscentrum Sport & Bewegen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ook kunnen er geen rechten aan de inhoud van de website worden ontleend. Kenniscentrum Sport & Bewegen garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Kenniscentrum Sport & Bewegen wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Specifiek voor prijzen en andere informatie over de dienstverlening van Kenniscentrum Sport & Bewegen geldt dat op basis van kennelijke programmeer- en typefouten geen overeenkomst met Kenniscentrum Sport & Bewegen kan worden afgedwongen.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Kenniscentrum Sport & Bewegen links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Kenniscentrum Sport & Bewegen worden aanbevolen. Kenniscentrum Sport & Bewegen aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Dergelijke links worden veelal voor uw gemak opgenomen. Het gebruik van links is echter voor uw eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Kenniscentrum Sport & Bewegen niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Rechten van intellectuele eigendom

Kenniscentrum Sport & Bewegen behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot de op of via deze website aangeboden informatie. Zo zijn de teksten en afbeeldingen op de website auteursrechtelijk beschermd en zijn de door Kenniscentrum Sport & Bewegen gebruikte logo’s als merk geregistreerd. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland.

Wijzigingen

Kenniscentrum Sport & Bewegen behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.