Stap 4 Plan van aanpak

In een plan van aanpak staat alles beschreven wat van belang is voor het project.

Belang

Het maken van een plan van aanpak is belangrijk om:

 • inzichtelijk te maken naar welk gezamenlijk doel wordt gestreefd;
 • inzichtelijk te maken welke activiteiten plaats gaan vinden;
 • inzichtelijk te maken waar en wanneer de activiteit plaatsvindt;
 • inzichtelijk te maken wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft;
 • een financiële planning en/of verantwoording af te geven;
 • SMART-doelstellingen te formuleren die noodzakelijk zijn voor een goede evaluatie.

Tips en tools

 • Betrek BRAVO voor, tijdens en na het werk
  Gezondheidsbevordering is niet alleen toegespitst tijdens werkuren, maar wordt ook doorgevoerd buiten werkuren. Maak een duidelijke keuze om familie erbij te betrekken of niet. Door familie te betrekken wordt gedragsverandering meer ingebed in een persoonlijk leven.
 • Laat enthousiaste werknemers activiteiten organiseren
  Een activiteit is gericht op de werknemers en/of hun werkomgeving. Door een activiteit door medewerkers te laten organiseren zetten zij de activiteit op de kaart en stralen zij enthousiasme uit. Hierdoor wordt de animo voor deelname vaak verhoogd en het draagvlak vergroot. Zie hiervoor de brochure aanjagers.
 • Maak gebruik van fiscale regelingen
  De Belastingdienst werkt vanaf 1 januari 2015 alleen nog maar met de Werkkostenregeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen.
  Binnen de werkkostenregeling kunt u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Een fiets van de zaak of tegemoetkoming in een sportschool of verenigingscontributie vallen binnen de werkkosten regeling.
 • Maak gebruik van incentives
  Een incentive kan ingezet worden als extra stimulans om deelname aan activiteiten te verhogen. Zorg voor een passende incentive die aansluit bij het project of het te bereiken doel.
 • Concreet product voor plan van aanpak
  Wij hebben voor u een blanco projectovereenkomst gemaakt die u helpt om het kader en de randvoorwaarden van het BRAVO-project duidelijk neer te zetten. In combinatie met het plan van aanpak vormen zij een goed uitgangspunt voor de notulen.
 • Concreet product voor organisatie beweegevenement
  Wij hebben voor u een stappenplan ontwikkeld dat u helpt om een succesvol beweegevenement te organiseren.

Artikelen en links

 • Brochure vitale werknemer
  In de pilot De Vitale werknemer zijn zeven organisaties begeleid in hun gezondheidsbeleid. Dit beleid had bewegen als vertrekpunt. De ervaringen van deze organisaties met gezondheidsbeleid leest u in de diverse stappen en kunt u de brochure Best Practices doornemen.
 • BRAVO Fortis
  Fortis heeft gekozen voor de BRAVO-aanpak: meer Bewegen, niet Roken, matig Alcoholgebruik, gezonde Voeding en meer Ontspannen. In het kader van het project is gedurende een aantal maanden iedere maand een ander BRAVO-thema in de ‘spotlight’ gezet. Download het boekje “BRAVO voor Fortis in 7 stappen”.
 • VIG: handleiding en stappenplannen
  Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (VIG) heeft een handleiding en een aantal stappenplannen geschreven over bewegen, voeding en roken.
 • Workplace Health Promotion: How to encourage employees?
  Het National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) heeft richtlijnen opgesteld hoe men werknemers kan stimuleren tot meer bewegen.