Het project: de werkplaats

Vilans en Kenniscentrum Sport & Bewegen hebben hun kennis in de praktijk getoetst bij locaties van zorginstelling Amstelring

Ouderen die in zorginstellingen verblijven bewegen veel te weinig: van de bewoners van verzorgingshuizen is driekwart inactief, in verpleeghuizen geldt dit zelfs voor 9 van de 10 bewoners. Meer bewegen levert gezondheidswinst, meer zelfredzaamheid en een hogere kwaliteit van leven op voor de cliënt.

Vilans (kenniscentrum voor langdurende zorg) en het Kenniscentrum Sport & Bewegen kennen de feiten, succesvolle aanpakken en goede voorbeelden in het land. Daarnaast hebben ze veel praktische instrumenten om (medewerkers in) zorginstellingen op weg te helpen bewegen te stimuleren. Via een ZonMW-subsidie was het voor Vilans en Kenniscentrum Sport & Bewegen in 2015 mogelijk om Amstelring locaties Scala en de Makroon te begeleiden en ondersteunen. Het met de praktijk implementeren van ‘meer bewegen, minder zorgen’ leverde twee praktisch getoetste tools op ‘de starterskit’ en ‘het stappenplan’.

De werkplaats

In drie ‘werkplaatssessies’ hebben Vilans en Kenniscentrum Sport & Bewegen een groep medewerkers van Amstelringlocaties Scala en de Makroon begeleid om stappen te zetten in beweegstimulering:

  • Tijdens de eerste sessie hebben we het belang van bewegen met elkaar gedeeld en hebben we de eerste stap gezet door met elkaar in beeld te brengen wat er al is, wat ze zouden willen en wat daarvoor nodig is. Op basis van de inventarisatie hebben we de belangrijkste doelen geformuleerd en vanuit deze doelen bepaald welke acties er nodig zijn.
  • Tijdens de tweede sessie hebben we aan de hand van de tijdlijnmethode met elkaar gekeken hoe aan de doelen is gewerkt en daarbij aangegeven wat energie gaf, wat niet lukte of veel energie kostte en wanneer er inzichten ontstonden ‘kwartjes vielen’. In deze sessie hebben we opnieuw met elkaar naar de doelen gekeken, hebben deze bijgesteld en meteen een begin gemaakt met de bijbehorende acties. Een belangrijk punt om te komen tot (nog) meer bewegen bleek goede communicatie met collega’s, bewoners en familie/mantelzorgers.
  • Tijdens de derde en tevens laatste sessie hebben we met elkaar gekeken waar en hoe we de communicatie konden verbeteren en hiermee commitment en draagvlak vergroten. De communicatiematrix uit de starterskit hebben we gevuld met in de praktijk haalbare en werkzame acties gericht op de verschillende doelgroepen.

Basis voor de Starterskit

Op basis van de input en ervaringen in de Werkplaats hebben we de starterskit gemaakt. Deze bevat tools waar medewerkers in de ouderenzorg makkelijk mee uit de voeten kunnen. Voor zorginstellingen die vanuit visie en beleid meer planmatig aan de slag willen met beweegstimulering hebben we het stappenplan. Een tool die is opgebouwd volgens logische stappen en veel kennis, inspiratie, instrumenten en voorbeelden biedt.

Amstelring

Amstelring vindt het belangrijk dat cliënten voldoende bewegen en dat het onderdeel is van verantwoorde zorg. In 2015 hebben de locaties Scala en de Makroon stappen zetten om bewegen (meer) te integreren in de dagelijkse zorg. ‘Wat kunnen we in onze activiteiten en werkwijze aanpassen, zodat we de cliënt tot meer bewegen uitdagen?’ Dus vanuit de bestaande situatie met zorg-medewerkers, fysio- en ergotherapeuten, het behandelteam en mantelzorgers. Irene, teamleider binnen Amstelring bij de locatie Scala, is tevreden met de begeleiding door Vilans en Kenniscentrum Sport & Bewegen en krijgt goede feedback. ‘Vanuit de familie krijgen we positieve reacties: “Fijn dat er aandacht is voor bewegen en dat het ook anders kan dan het gymuurtje”.